Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii C oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii C

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż na stronie Spółki: WWW.PREFAGROUP.PL został opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 15 lipca 2022 r. Dokument Informacyjny w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki („Akcje Oferowane”).
Zarząd Spółki przekazuje również do wiadomości publicznej informację o harmonogramie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, realizowanej na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2022 r., dla których dniem prawa poboru jest 11 lipca 2022 r. Oferta publiczna Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 8 lipca 2022 r. - Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW Akcje Emitenta z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji Serii C 11 lipca 2022 r. - Dzień Prawa Poboru 15 lipca 2022 r. - Publikacja Dokumentu Informacyjnego 18 lipca 2022 r. - Rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych 31 sierpnia 2022 r. - Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych 14 września 2022 r. - Przydział Akcji Serii C objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych 15-16 września 2022 r. - Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii C nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta 19 września 2022 r. - Przydział Akcji Serii C podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta Zarząd Prefa Group S.A. informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii C jest dokument informacyjny, opublikowany na stronie Emitenta, wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty