Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Ustanowienie istotnych zabezpieczeń

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2022 r. zawarty został aneks do umowy pożyczki z dnia 21 lipca 2021 roku (dalej: Aneks) pomiędzy Jakubem Suchankiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Germainvest Jakub Suchanek, bezpośredniego znaczącego akcjonariusza i Prezesa Zarządu Emitenta (dalej zwany: Pożyczkobiorca) oraz podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (dalej zwany: Pożyczkodawca).
Zgodnie z ustaleniami Aneksu, spłata przez Pożyczkobiorcę pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r. Dodatkowo strony postanowiły o ustanowienia następujących zabezpieczeń: 1) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), przy czym Pożyczkodawca będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie wskazanemu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2023 r. 2) ustanowienie pierwszorzędnej hipoteki umownej łącznej do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100), ustanowionej na rzecz Pożyczkodawcy na nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bnin, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1D/00068121/0, stanowiącej własność spółki pod firmą Osiedle między Jeziorami sp. z o.o. (numer KRS 0000915449). 3) oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez spółkę Osiedle między Jeziorami sp. z o. o. do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) zgodnie z art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. 4) oświadczenie Poręczyciela (spółki spoza grupy kapitałowej Emitenta) o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów z Grupy, znaczącą wartość pożyczki, jaka udzielona zostanie w wykonaniu założeń zawartej Umowy, jej zabezpieczeń oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty