Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie dwóch umów zmieniających umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2022 roku

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI 40/2022 z dnia 13 maja 2022 roku oraz ESPI 62/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 27 lipca 2022 r. dwóch umów zmieniających umowy z dnia 13 maja 2022 r.
Pierwsza zmiana umowy została zawarta pomiędzy spółką zależną Osada za Lasem 6 Sp. z o.o. a spółka PHI Nieruchomości sp. z .o.o., co stanowiło efekt zawarcia porozumienia do umowy dot. transakcji nabycia niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/126, ark. mapy 1, obręb Chwałkówko (gmina Łubowo, powiat gnieźnieński), zapisanej w KW PO1G/00065095/0 (dalej: Porozumienie1). Strony postanowiły cenę zmienić i ustalić na kwotę 113 096,16 brutto (sto trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 16/100). Druga zmiana umowy została zawarta pomiędzy spółką zależną Osada za Lasem 5 Sp. z o.o. a PHI Nieruchomości sp. z o.o., co stanowiło efekt zawarcia porozumienia dot. transakcji nabycia niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/127, ark. mapy 1, obręb Chwałkówko (gmina Łubowo, powiat gnieźnieński), zapisanej w KW PO1G/00065095/0 (dalej: Porozumienie2). Strony postanowiły cenę zmienić i ustalić na kwotę 74 564,57 brutto (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 57/100). Zmiany wynikały z omyłki w zakresie kwot transakcji i uchylenia porozumienia stanowiącego podstawę umów o zmianę umów z dnia 20 lipca 2022 r. wobec faktu, że ustalona cena sprzedaży za 1 m2 gruntu była błędna i odbiegająca od wcześniejszych ustaleń w tym przedmiocie. Pozostałe informacje, o których mowa w Raporcie Bieżącym ESPI 40/2022 nie ulegają zmianie. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty