Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza

W nawiązaniu do Raportu ESPI 85/2021 z dnia 08 listopada 2021 roku, Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 09 listopada 2022 r. pomiędzy spółką zależną Prefa Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Generalny Wykonawca, GW) a spółką zależną Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Inwestor) doszło do zawarcia aneksu do umowy z dnia 8 listopada 2021 r, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. W związku z odpłatnym zleceniem wykonania prac dodatkowych, wynagrodzenie ryczałtowe Generalnego Wykonawcy wzrośnie do kwoty 30.777.277,20 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt 20/100 złotych) netto.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty