Trwa ładowanie...
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
16.11.2022, 17:19

ALI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

Zarząd Altus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 13/2022 z dnia 10 października 2022 roku, iż w dniu 16 listopada 2022 roku, podmiot zależny od Spółki- Rockbridge TFI S.A. doręczona została decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 listopada 2022 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na koncentrację w całości uwzględniająca żądanie Rockbridge TFI S.A. w zakresie wydania zgody na połączenie przez przeniesienie całego majątku spółki Nationale Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przemysłowej nr 26, 00-450 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem nr KRS: 0000181644, REGON: 015610511, NIP: 1070000046 na Rockbridge TFI S.A.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-12-21
ALI Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy połączenia z podmiotem zależnym Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu zależnego Spółki. Nabycie akcji własnych przez podmiot zależny Spółki w celu ich następczego umorzenia.
1,38
+0,36
2022-11-16
ALI Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
1,26
+4,35
2022-11-16
ALI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
1,26
+4,35
2022-11-10
ALI QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,27
+4,31
2022-10-18
ALI Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
1,38
0,00
2022-10-10
ALI Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmioty zależne.
1,27
0,00
2022-10-10
ALI Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu istotnych negocjacji przez podmiot zależny.
1,27
0,00
2022-08-30
ALI PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
1,29
+7,75
2022-08-25
ALI Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
1,33
+4,51
2022-08-24
ALI Temat: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.
1,45
-8,28