Trwa ładowanie...
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
16.11.2022, 17:24

ALI Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 18 października 2022 roku Zarząd ALTUS S.A (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 16 listopada 2022 roku wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2022 r.; sygnatura: DFF.456.5.2022.MK oraz poprzedzającą ją decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 lutego 2020 r. (sygnatura: DFF-FIZ.456.4.2018.WZ) (dalej łącznie: "Decyzje") w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zaskarżając Decyzje w całości i kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i prawidłowość Decyzji co do meritum. Spółka zarzuciła Komisji Nadzoru Finansowego liczne rażące naruszenia prawa procesowego i materialnego mające istotny wpływ na wynik sprawy, wnosząc o stwierdzenie na podstawie nieważności zaskarżonych Decyzji w całości, a ewentualnie o uchylenie w całości Decyzji.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-21
ALI Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
1,70
+2,94
2023-03-02
ALI Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
1,92
0,00
2023-01-31
ALI Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
1,89
-1,06
2022-12-21
ALI Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy połączenia z podmiotem zależnym Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu zależnego Spółki. Nabycie akcji własnych przez podmiot zależny Spółki w celu ich następczego umorzenia.
1,38
+0,36
2022-11-16
ALI Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
1,26
+4,35
2022-11-16
ALI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
1,26
+4,35
2022-11-10
ALI QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,27
+4,31
2022-10-18
ALI Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
1,38
0,00
2022-10-10
ALI Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmioty zależne.
1,27
0,00
2022-10-10
ALI Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu istotnych negocjacji przez podmiot zależny.
1,27
0,00