Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
22.12.2022, 21:59

ING Zawarcie umowy nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (NPS).

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") informuje, że 22 grudnia 2022 roku Bank zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (ang. Non-Preferred Senior, NPS) („Pożyczka”). Kwota Pożyczki wynosi 260 mln EUR (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów euro). Równowartość Pożyczki według kursu średniego NBP z 22 grudnia 2022 roku wynosi w przybliżeniu 1 210 mln PLN (słownie: jeden miliard dwieście dziesięć milionów złotych).
Pożyczka została udzielona na okres 6 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Udzielona przez ING Bank N.V. Pożyczka jest elementem strategii SPE dla Grupy ING. Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę. Bank uwzględni środki z Pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowalnych na potrzeby minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL”) w dacie realizacji transakcji przypadającej na 5 stycznia 2023 roku. ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty