Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
31.01.2023, 17:53

UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 31 stycznia 2023 r. przez Emitenta i jego spółkę zależną – UNIMOT Investments sp. z o.o. („UNIMOT Investments”) porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) oraz Lotos Terminale S.A. („Lotos Terminale”, „Porozumienie”). Zawarcie Porozumienia związane jest z planowanym nabyciem 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. („Transakcja”).
Porozumienie określa szczegółowy tryb i harmonogram zastąpienia istniejącego zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.), złożonego na rzecz Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej celem pokrycia zobowiązań podatkowych z tytułu akcyzy oraz opłat paliwowych Lotos Terminale nowym zabezpieczeniem akcyzowym, które obowiązywałoby po nabyciu akcji Lotos Terminale przez UNIMOT Investments. W ramach Porozumienia Emitent i UNIMOT Investments zobowiązały się do pokrycia ewentualnej szkody PKN ORLEN związanej z realizacją dotychczasowego zabezpieczenia i wynikającej z okoliczności po nabyciu akcji Lotos Terminale przez Grupę Emitenta. Zabezpieczeniem wykonania powyższego zobowiązania jest wystawiony przez Emitenta na rzecz PKN ORLEN weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, który w razie powstania wyżej wymienionej szkody, może zostać wypełniony do kwoty stanowiącej jej równowartość lecz nie więcej niż do kwoty 136,8 mln zł. Biorąc pod uwagę wartość dokonanego zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, Emitent uznał niniejszą informację za poufną.

Inne komunikaty