Trwa ładowanie...
Notowania

ALI Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

"ALTUS S.A. („Spółka”, „ALTUS”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku, informuje o powzięciu informacji od pełnomocnika Spółki, iż w dniu 28 lutego 2023 roku na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyniku ponownego rozpoznania skargi ALTUS na decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r. oraz poprzedzającą ją decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2019 r., o których mowa w raportach bieżących Spółki nr 37/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz nr 56/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku, oddalił skargę. Spółka wystąpi o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po analizie uzasadnienia ALTUS zaskarży wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-21
ALI Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
1,70
+2,94
2023-03-02
ALI Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
1,92
0,00
2023-01-31
ALI Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
1,89
-1,06
2022-12-21
ALI Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy połączenia z podmiotem zależnym Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu zależnego Spółki. Nabycie akcji własnych przez podmiot zależny Spółki w celu ich następczego umorzenia.
1,38
+0,36
2022-11-16
ALI Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
1,26
+4,35
2022-11-16
ALI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
1,26
+4,35
2022-11-10
ALI QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,27
+4,31
2022-10-18
ALI Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
1,38
0,00
2022-10-10
ALI Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmioty zależne.
1,27
0,00
2022-10-10
ALI Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu istotnych negocjacji przez podmiot zależny.
1,27
0,00