Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Niedojście do skutku emisji akcji serii D

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 40/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Prefa Group poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D w całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki oraz ESPI nr 95/2022 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D informuje, iż w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na akcje serii D, brakiem zapisów oraz w związku z tym nieosiągnięciem w ramach przeprowadzonej subskrypcji minimalnego progu emisji, Akcje serii D nie zostaną przydzielone, a ich emisja nie dojdzie do skutku. W związku z powyższym w dniu 02 marca 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie niedojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Inne komunikaty