Trwa ładowanie...
Notowania
UNIMOT: strona spółki
7.03.2023, 13:58

UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2022 z 14 listopada 2022 r., raportu bieżącego nr 49/2022 z 9 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 1/2023 z 9 stycznia 2023 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 7 marca 2023 r. przez Emitenta umowy, na mocy której Emitent nabył 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o. („Umowa”, „Olavion”) od dwóch osób fizycznych, w tym wspólnika większościowego („Sprzedający”).
W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających, Sprzedający przenieśli na Emitenta 90 proc. udziałów w Olavion za ustaloną podstawową cenę sprzedaży, która została skorygowana o dług netto oraz różnice w kapitale obrotowym na dzień sprzedaży. Emitent przypomina, że nabycie pozostałych 10 proc. udziałów nastąpi od kadry menadżerskiej Olavion na warunkach określonych we wcześniejszych raportach bieżących, nie później niż do 7 lipca 2025 r. Łączne finansowe zaangażowanie Emitenta w obecnie nabywany pakiet udziałów w Olavion z uwzględnieniem m.in. korekty o szacunkową wartość długu netto i różnice w kapitale obrotowym wyniosło 24,2 mln zł. Powyższa wartość może ulec zmianie, w związku z zobowiązaniem do wypłaty Sprzedającym dodatkowej ceny w ramach mechanizmu „earn out” zgodnie z zasadami opisanymi w raporcie bieżącym nr 47/2022 z 14 listopada 2022 r. Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na potencjalny wpływ transakcji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-14
UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
99,80
+1,40
2023-03-07
UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
106,40
-0,38
2023-02-22
UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości
107,00
0,00
2023-02-08
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok
110,20
-0,54
2023-02-03
UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
106,80
+1,12
2023-01-31
UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
109,20
+4,95
2023-01-25
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
107,20
+1,49
2023-01-09
UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
91,00
+2,53
2022-12-30
UNT Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
91,00
-1,21
2022-12-21
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
90,90
0,00