Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
17.03.2023, 14:25

ING Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji podziału zysku za 2022 rok.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 17 marca 2023 roku podjął decyzję o przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu propozycji uchwały o podziale zysku za 2022 rok w następujący sposób:
- kwota w wysokości 513,9 mln zł - na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy; kwota ta stanowi 30% jednostkowego i skonsolidowanego zysku ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2022, - kwota w wysokości 1 200,5 mln zł - na zasilenie ogólnego kapitału rezerwowego. W indywidualnym zaleceniu dywidendowym otrzymanym 16 marca 2023 r., Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) poinformowała, że według stanu na 31 grudnia 2022 roku Bank spełnia wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku za 2022 rok. KNF zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych. Jednocześnie KNF oczekuje, że Zarząd, podejmując decyzje, weźmie pod uwagę zarówno stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej, jak również dynamiczne zmiany w otoczeniu sektora bankowego oraz ryzyka, na które wyeksponowany jest Bank, w tym przede wszystkim ryzyko związane z rozstrzygnięciem TSUE w sprawie C-520/21 i potencjalne pogorszenie jakości kredytowej związane z podwyższoną inflacją, ograniczeniem wzrostu gospodarczego, a także wysokimi kosztami obsługi zadłużenia przez kredytobiorców. KNF dodatkowo zwraca uwagę na konieczność przestrzegania wymogów regulacyjnych, w tym dotyczących limitów dużych ekspozycji, których ryzyko przekroczenia rośnie wraz z obniżaniem funduszy własnych, oraz spełniania przez Bank obowiązujących wymogów regulacyjnych po wypłacie ewentualnej dywidendy z wypracowanego zysku również w przypadku wystąpienia negatywnych, lecz dających się przewidzieć zmian w jego otoczeniu. W związku z powyższym, pomimo spełnienia kryteriów umożliwiających wypłatę dywidendy za 2022 rok, Zarząd rekomenduje wstrzymanie wypłaty dywidendy. W opinii Zarządu istnieją niepewności o charakterze sektorowym, których skutki mogą się zmaterializować w ciągu 2023 roku, w tym m.in. pośredni wpływ wyroku TSUE w sprawie C-520/21 na Bank oraz niepewności w otoczeniu regulacyjnym, sytuacji makroekonomicznej i rynkowej. Celem rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok jest zachowanie zabezpieczenia kapitałowego do czasu potwierdzenia skali wpływu na Bank ewentualnych ryzyk wskazanych powyżej. W przypadku braku istotnej materializacji tych ryzyk oraz przy utrzymaniu przez Bank dobrej sytuacji kapitałowej, Zarząd rozważy w ciągu 2023 roku możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023. Byłaby ona sfinansowana z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy (w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy), który składałby się z części zysku za 2022 rok oraz części zysku za 2019 rok. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy byłaby uwarunkowana zgodą Rady Nadzorczej i wcześniejszym uzgodnieniem z KNF. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty