Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

Zarząd ATC Cargo S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”), po przeanalizowaniu sytuacji w oparciu o perspektywy rozwoju Spółki w aktualnych warunkach rynkowych i ekonomicznych oraz plany biznesowe i inwestycyjne, rekomenduje przeznaczenie wypracowanego w 2022 roku zysku netto w całości na kapitał rezerwowy Spółki.
W ocenie Zarządu, przy utrzymujących się wysokich stopach procentowych i związanych z tym rosnących kosztach finansowania przez instytucje finansowe, a także w związku z działaniami nastawionymi na rozwój portfolia usług Spółki (sygnalizowanymi przez Emitenta m.in. już we wcześniejszych raportach okresowych) zasadnym jest skumulowanie i zwiększenie zaangażowania środków własnych Spółki, zwłaszcza, że ATC Cargo S.A. zamierza kontynuować inwestycje, w szczególności w obszarze logistyki magazynowej i kontraktowej. Ponadto Zarząd Spółki dokonując ww. rekomendacji wziął pod uwagę trwający proces przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu którego informował raportem ESPI 15/2022 w dniu 5 grudnia 2022 roku. Przegląd ten jest w toku. Respektując założenia polityki dywidendowej przyjętej w Spółce i mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2022 roku w całości, tj. w wysokości 26 109 292,49 złotych na kapitał rezerwowy Spółki. Niniejsza rekomendacja, zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h., zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A., a także w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. zostanie przedłożona do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A., które podejmie ostateczną decyzję co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty