Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
30.06.2023, 15:23

ATA Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2022 w części na dywidendę dla akcjonariuszy i w części na kapitał rezerwowy.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w ramach punktu 8 porządku obrad, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, objętą uchwałą Zarządu ATC Cargo S.A. z dnia 1 czerwca 2023 roku, o której to rekomendacji Zarząd informował raportem bieżącym ESPI 2/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie oceny rekomendacji Zarządu z dnia 1 czerwca 2023 roku dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, o której Zarząd Spółki informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku, nie podjęło uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2022 roku i przeznaczeniu tego zysku w całości na kapitał rezerwowy, zgodnie z projektem uchwały, o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku.
Następnie uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki – Jacek Szczegodziński zaproponował w ramach punktu 8 porządku obrad, w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały 6a/2023 w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2022 roku o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6a/2023 zgodną z projektem zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki Jacka Szczegodzińskiego, w ramach której uchwalona została wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, zaś pozostała część zysku została przeznaczona na kapitał rezerwowy. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 6a/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023 roku: - Wysokość dywidendy ogółem, czyli kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, wynosi 19.892.808,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem złotych), - Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3 zł (trzy złote), - Liczba akcji objętych dywidendą to 6.630.936 (sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć), - Dzień dywidendy, tj. termin ustalenia prawa do dywidendy, wyznaczony jest na 12 lipca 2023 roku, - Termin wypłaty dywidendy wyznaczony jest na 19 lipca 2023 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty