Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATA Rozpoczęcie wyłącznych negocjacji dotyczących Loconi Intermodal S.A.

Zarząd spółki ATC Cargo S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 marca 2024 roku Emitent rozpoczął na zasadzie wyłączności rozmowy z renomowanym inwestorem branżowym („Inwestor”) dotyczące inwestycji przez Inwestora pośrednio w spółkę Loconi Intermodal S.A., w której Emitent pośrednio (tzn. poprzez posiadanie udziałów w Pickhill Investments sp. z o.o.) posiada około 40% akcji („Transakcja”).
W obecnie rozważanym kształcie, zasadnicze elementy Transakcji obejmują w szczególności: (i) nabycie przez Inwestora pakietu kontrolnego udziałów, w tym części udziałów przysługujących Emitentowi, w spółce Pickhill Investments sp. o.o., większościowym akcjonariuszu Loconi Intermodal S.A. (łącznie – „Grupa Loconi”), (ii) zapewnienie finansowania dłużnego podmiotom z Grupy Loconi przez Inwestora oraz Emitenta, oraz (iii) uzgodnienie zasad wyjścia z inwestycji Emitenta w Grupę Loconi w perspektywie kilku lat, na wycenie opartej o przyszłe wyniki finansowe Grupy Loconi. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne. Commencement of exclusive negotiations relating to Loconi Intermodal S.A. The Management Board of ATC Cargo S.A. (the "Issuer") announces that on 6 March 2024, the Issuer entered into exclusive discussions with a reputable industry investor (the " Investor") regarding an indirect investment by the Investor into Loconi Intermodal S.A. in which the Issuer indirectly (i.e. by way of holding shares in Pickhill Investments sp. z o.o.) holds approximately 40% of shares (the " Transaction"). As currently contemplated, the essential elements of the Transaction include, in particular: (i) acquisition by the Investor of a controlling stake, including a portion of the shares held by the Issuer, in Pickhill Investments sp. o.o., the majority shareholder of Loconi Intermodal S.A. (collectively, the "Loconi Group"), (ii) provision of debt financing by the Investor and the Issuer to the Loconi Group entities, and (iii) an agreement on the terms of the Issuer's exit from its investment in the Loconi Group in a several years’ time, at a valuation based on the future financial performance of the Loconi Group. Legal basis: Article 17 (1) of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC - confidential information. Osoby reprezentujące Emitenta / Persons representing the Issuer: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu / Presindent of the Board · Wiktor Bąk – Wiceprezes Zarządu / Vice President of the Board

Inne komunikaty