Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATA Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, niniejszym podaje do wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2023 roku:
- przychody ze sprzedaży: 78 mln zł (w porównaniu do 135 030 736,38 zł w III kwartale 2022 roku), - zysk netto: 1,69 mln zł (w porównaniu do 8 134 108,77 zł w III kwartale 2022 roku), - EBITDA: 2,13 mln zł (w porównaniu do 9 473 889,77 złotych w III kwartale 2022 roku). Wartości podane w niniejszym raporcie w zakresie danych finansowych za III kwartał 2023 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za III kwartał 2023 roku. Na wypracowany poziom wyników finansowych Spółki w III kwartale 2023 roku wpływ miała przede wszystkim utrzymująca się sytuacja w branży związanej z transportem morskim, tj. dalsze spadki stawek frachtowych oraz utrzymujący się wzrost konkurencji (m.in. cenowej) między podmiotami specjalizującymi się w organizacji przewozów. Spółka jest także, jak informowano we wcześniej publikowanych raportach, w trakcie pracy nad projektami mającymi na celu dywersyfikację źródeł jej przychodów i w związku z tym wzrosły koszty związane z rozwojem tych projektów, m.in. w zakresie zatrudnienia. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Michał Kierśnikiewicz – Członek Zarządu

Inne komunikaty