Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
21.06.2023, 15:44

F51 Zawiadomienie o przekroczeniu przez pełnomocnika 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2023 roku Emitent otrzymał od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (dalej: "Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) informujące o powzięciu przez Zawiadamiającego w dniu 16 czerwca 2023 r. informacji o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z otrzymaniem przez Zawiadamiającego od akcjonariuszy Spółki kolejnych pełnomocnictw upoważniających do wykonywania wszystkich uprawnień akcjonariuszy na zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ww. Spółki bez wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Jednocześnie Zawiadamiający wskazał, że udzielone mu pełnomocnictwa obejmują wyłącznie upoważnienie do wykonywania uprawnień akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu stosownie do postanowień art. 412 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

Załączniki

Inne komunikaty