Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

LPS Zawarcie umowy licencyjnej

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie [dalej "Spółka", "Emitent"] informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu 21 sierpnia 2023 r. umowy licencyjnej [dalej: „Umowa”] ze spółką SINO sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu [dalej: „Licencjobiorca”] na podstawie której, Emitent udzielił Licencjobiorcy licencji na korzystanie z następujących wynalazków, tj.:
1. „Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza na bazie poliwęglanu polilaktydu lub modyfikowanych kopolimerów i modyfikowane poliestry lub modyfikowane kopolimery otrzymane tym sposobem”, patent o numerze prawa wyłącznego – Pat.227529; 2. „Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym”, patent o numerze prawa wyłącznego Pat.225749; 3. „Sposób wytwarzania poliuretanu modyfikowanego nanokrzemionką”, patent o numerze prawa wyłącznego Pat.228980; 4. „Kompozyt przeciwmikrobowy i sposób jego wytwarzania”, zgłoszenie patentowe o numerze P.439047. [dalej: „Przedmiot licencji”] Na mocy Umowy, Spółka udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Przedmiotu licencji, tj. Licencjobiorcy udostępnione zostają prawa do produkcji i komercyjnego wykorzystania materiałów antybakteryjnych, bazujących na tworzywach termoplastycznych, jak również produkcji i komercyjnego wykorzystaniu dodatku przeciwbakteryjnego do modyfikacji tworzyw sztucznych, gdzie zarówno produkcja jak i same materiały podlegają ochronie własności intelektualnej. Na podstawie Umowy, Licencjobiorcy udostępniane jest także know-how pozwalające na wytwarzanie modyfikatora w postaci zawiesiny i modyfikatora przeciwmikrobowego w cukrolu, proszkowej kompozycji modyfikatora na matrycy poliuretanowe oraz know- how pozwalającego na wytwarzanie materiału antybakteryjnego w postaci stężonego masterbacha, granulatu produkcyjnego oraz filamentu do druku 3D. Licencja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza jej granicami oraz została udzielona na czas oznaczony, tj. 3 lata. Udzielona licencja ma charakter licencji wyłącznej w zakresie produkcji granulatu oraz obu form modyfikatora przeciwbakteryjnego, przy czym nie wyklucza jednoczesnego korzystania z Przedmiotu licencji przez Spółkę w zakresie produkcji filamentów. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji w zakresie Przedmiotu umowy bez zgody Spółki. Licencja ma charakter licencji odpłatnej, a wynagrodzenie należne Spółce będzie stanowiło procent kwoty zysku uzyskanego przez Licencjobiorcę z tytułu umów, zleceń czy kontaktów zawartych pomiędzy Licencjobiorcą a jej kontrahentami, będącymi nabywcami produktu wytworzonego z wykorzystaniem Przedmiotu licencji. Zgodnie z postanowieniami Umowy przez zysk strony rozumieją różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym przez Licencjobiorcę z umów, zleceń czy kontraktów zawartych między Licencjobiorcą a kontrahentami Licencjobiorcy – nabywcami produktu wytworzonego z wykorzystaniem Przedmiotu licencji (każdorazowo określony w takiej umowie, zleceniu w formie kwoty za litr lub kilogram produktu) a kosztem wytworzenia produktu na podstawie Przedmiotu licencji przez Licencjobiorcę, określonym przez Licencjobiorcę w formie kwoty za litr lub kilogram produktu, przy czym określenie ww. koszty będzie jednorazowe. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Osoby reprezentujące spółkę: Tatiana Wątor-Kurkowska – Prezes Zarządu Tomasz Flak – Członek Zarządu

Inne komunikaty