Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
4.10.2023, 17:52

1AT Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BB oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /dalej „Spółka”/, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.10.2023r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 260.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 15.09.2023r. o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 36/2023 /"Program Emisji"/.
Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.: - łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 260.000.000 PLN w okresie do dnia 31.12.2023r. przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny, - wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN, - obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach, - obligacje będą niezabezpieczone, - obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a)-d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2017/1129, - Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach niniejszego Programu Emisji, a także jej warunków zostanie podjęta odpowiednią uchwałą Zarządu Spółki. Jednocześnie Zarząd ATAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.10.2023r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BB, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym mowa powyżej, wyemitowane zostaną Obligacje 2-letnie serii BB o wartości nominalnej do kwoty 260.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego w skali roku. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

Inne komunikaty