Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
27.10.2023, 18:09

1AT Emisja Obligacji Serii BB

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 36/2023 z dnia 15.09.2023r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 38/2023 z dnia 04.10.2023r. dotyczącego Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BB oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. /dalej: „Emitent”/ informuje, iż w dniu 27.10.2023r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 260.000 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o łącznej wartości nominalnej 260.000.000,00 PLN.
Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Wyemitowano obligacje serii BB /kod ISIN: PLATAL000236/ o następujących parametrach: 1/ Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony; 2/ Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela; 3/ Wielkość emisji: 260.000 sztuk dwuletnich obligacji serii BB o łącznej wartości nominalnej 260.000.000,00 PLN; 4/ Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej; 5/ Dzień wykupu obligacji: 27.10.2025r.; 6/ Stopa Procentowa obligacji serii BB będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,50% w stosunku rocznym; 7/ Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BB: 27.04.2024r., 27.10.2024r., 27.04.2025r., 27.10.2025r. 8/ Obligacje serii BB emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji; 9/ Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów; 10/ Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych; 11/ Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. Subskrypcja obligacji serii BB prowadzona była w terminie od 06.10.2023r. do 10.10.2023r. Subskrypcją objętych było do 260.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 53 podmioty /w tym subfundusze/. Przydziału na obligacje dokonano dla 53 inwestorów /liczba uwzględnia subfundusze/, w tym 60.000 Obligacji serii BB przydzielonych zostało Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna – podmiotowi powiązanemu z głównym akcjonariuszem Emitenta – Panem Zbigniewem Juroszkiem.

Inne komunikaty