Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
16.11.2023, 8:04

1AT QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-16    
 
 
  ATAL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ATAL S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  43-400 Cieszyn  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Stawowa 27  
  (ulica) (numer)  
  +48 (33) 857 59 01 +48 (33) 857 59 02  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@atal.pl www.atal.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5482487278 240415672  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 SKROCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
 AKTYWA OBROTOWE*3 131 0202 976 051675 429634 566 
 AKTYWA RAZEM*3 336 5373 178 081719 764677 644 
 KAPITAL WLASNY*1 553 5731 301 742335 140277 563 
 ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE*735 840607 490158 737129 532 
 ZOBOWIAZANIA KROTKOTERMINOWE*1 047 1241 268 849225 887270 549 
 ZOBOWIAZANIA*1 782 9641 876 339384 624400 081 
 PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i MATERIALOW861 0771 253 854188 119267 460 
 ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ232 018296 68850 68963 287 
 ZYSK BRUTTO243 391319 59053 17368 172 
 ZYSK NETTO195 967252 38342 81353 836 
 SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
 AKTYWA OBROTOWE*3 112 9502 947 909671 531628 565 
 AKTYWA RAZEM*3 320 9013 156 097716 391672 956 
 KAPITAL WLASNY*1 519 2041 265 419327 725269 818 
 ZOBOWIAZANIE DLUGOTERMINOWE*720 944589 009155 523125 591 
 ZOBOWIAZANIE KROTKOTERMINOWE*1 080 7531 301 669233 142277 547 
 . ZOBOWIAZANIA*1 801 6971 890 678388 665403 138 
 PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i MATERIALOW860 6841 253 694188 033267 426 
 ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ227 239280 66349 64559 868 
 ZYSK BRUTTO243 845303 30853 27364 699 
 ZYSK NETTO197 921245 40443 24052 347 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; okresu sprawozdawczego, a mianowicie: na dn. 30.09.2023r. 1 EUR - 4,6356 PLN, na dn. 31.12.2022r. 1 EUR - 4,6899 PLN.<br>Poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;ywu &#347;rodk&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie: za okres 01.01.2023 &#8211; 30.09.2023r.: 1 EUR - 4,5773 PLN, za okres 01.01.2022 &#8211; 30.09.2022r.: 1 EUR - 4,688 PLN. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF GK ATAL SA 2023-09-FINAL-podpisany.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane Sprawozdane Finansowe Grupy Kapitałowej ATAL SA na dzień 30.09.2023r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-16Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu  
 2023-11-16Mateusz BromboszczWiceprezes Zarządu  
 2023-11-16Angelika KliśCzłonek Zarządu  
 2023-11-16Urszula JuroszekCzłonek Zarządu ds. Kadrowo-Płacowych  
 2023-11-16Andrzej Biedronka-TetlaCzłonek Zarządu ds. Finansowych  
 2023-11-16Aleksandra MichalskaGłówna Księgowa  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty