Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CRJ Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok i wypłaty dywidendy

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia
2024 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 18.327.450,75 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 75/100) w następujący sposób: a) zysk netto w kwocie 9.168.662,04 zł (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 04/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 13,11 zł na jedną akcję (słownie: trzynaście złotych 11/100), b) zysk w kwocie 9.158.788,71 zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 71/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości. Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby: a) dzień dywidendy został ustalony na 24 czerwca 2024 r., b) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 1 lipca 2024 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 699.364 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery akcje). Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2023 zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty