Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CRJ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 14 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku; 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 13. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Załączniki

Inne komunikaty