Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CRJ SA-Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Raport kwartalny SA-Q1/2024  
           kwartał /rok  
                 
 (zgodnie z � 60 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) 
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 
      
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okres   
          
       data przekazania:     
                 
                 
  CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CREEPY JAR S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  01-360 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Człuchowska 9  
  (ulica) (numer)  
  22 566-36-24    
  (telefon)  (fax)  
  office@creepyjar.com    
  (e-mail)  (www)  
  1182136414 366335731  
  (NIP)  (REGON)  
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 27912 0111 6842 555 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 8708 6396641 838 
 Zysk (strata) brutto3 87010 0018962 128 
 Zysk (strata) netto3 3139 2997671 978 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 1459 4859592 018 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 889-9 669-669-2 057 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-84-45-19-10 
 Przepływy pieniężne netto, razem1 172-229271-49 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)106 618102 15824 79023 495 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 4354 4691 0311 028 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)40246293106 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 6253 777843869 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)102 18397 69023 75822 468 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)699699163161 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)699 364699 364699 364699 364 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)18,9554,744,3911,65 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)18,2353,184,2211,31 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)146,11139,6833,9732,13 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)140,61134,4332,6930,92 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)13,1141,173,038,76 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> <span><font face="Arial" size="2">Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR wed&#322;ug kurs&#243;w &#347;rednich, ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie z przedstawion&#261; poni&#380;ej zasad&#261;:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal"> <span><font face="Arial" size="2">-</font></span><font face="Arial" size="2"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><span>Bilans wed&#322;ug kursu obowi&#261;zuj&#261;cego na ostatni dzie&#324; odpowiedniego okresu:</span> </font> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 70.9pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal"> <span><font color="#538135" face="Arial" size="2">&#183;</font></span><font color="#538135" face="Arial" size="2"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></font><span><font face="Arial" size="2">Kurs na dzie&#324; 31 marca 2024 r. &#8211; 4,3009</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 70.9pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font color="#538135" face="Arial" size="2">&#183;</font></span><font color="#538135" face="Arial" size="2"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></font><span style="line-height: 107%"><font face="Arial" size="2">Kurs na dzie&#324; 31 grudnia 2023 r. &#8211; 4,3480</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 70.9pt"> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 38.1pt; text-indent: -17.85pt; line-height: normal"> <span><font face="Arial" size="2">-</font></span><font face="Arial" size="2"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><span>Rachunek zysk&#243;w i strat oraz rachunek przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych wed&#322;ug kurs&#243;w &#347;rednich w odpowiednim okresie, obliczonych jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie:</span> </font> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 70.9pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal"> <span><font color="#538135" face="Arial" size="2">&#183;</font></span><font color="#538135" face="Arial" size="2"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></font><span><font face="Arial" size="2">&#346;redni kurs w I kwartale 2024 r. &#8211; 4,3211</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 70.9pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal"> <span><font color="#538135" face="Arial" size="2">&#183;</font></span><font color="#538135" face="Arial" size="2"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></font><span><font face="Arial" size="2">&#346;redni kurs w I kwartale 2023 r. &#8211; 4,7005</font></span> </p> </body> </html> 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    
 SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU 
 (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
    
 PlikOpis 
    
    

POZOSTAŁE INFORMACJE
 
 POZOSTAŁE INFORMACJE 
 (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 
 CRJ_Q12024_2024-03-31_pl.xhtmlCreepy Jar S.A. - Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową 
 CRJ_Q12024_2024-03-31_pl.xhtml.xadesCreepy Jar S.A. - Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową - plik z podpisami 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-22Krzysztof KwiatekPrezes Zarządu  
 2024-05-22Grzegorz PiekartCzłonek Zarządu  
 2024-05-22Krzysztof SałekCzłonek Zarządu  
 2024-05-22Tomasz SobólCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty