Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MURAPOL: strona spółki
30.04.2024, 20:00

MUR Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2024 r., powołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz podjęciu uchwały o podziale zysku Spółki obejmującej wypłatę dywidendy.

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2024 r. („ZWZ”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.
Zarząd Spółki informuje również, że ZWZ podjęło uchwałę nr 7 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie podziału zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w której zadecydowało m.in. o przeznaczeniu kwoty 80.376.000,00 zł, pochodzącej z zysku netto Spółki osiągniętego w 2023 roku, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Dywidendą objętych jest 40.800.000 akcji Spółki. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 1,97 zł. Datą, według której ustala się akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem dywidendy) jest 6 maja 2024 r. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 8 maja 2024 r. (termin wypłaty dywidendy). Zarząd informuje także, że ZWZ określiło liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 9 osób i powołało w dniu 30 kwietnia 2024 r. do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, 3-letnia kadencję, rozpoczynającą się w dniu 30 kwietnia 2024 r. następujące osoby: 1. Johna Ruane, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej; 2. Williama Twemlow, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej; 3. Macieja Dyjas, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej; 4. Piotra Fijołek, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej; 5. Lukasa Gradischnig, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej; 6. Nebila Senman, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej; 7. Brendana O’Mahony, powierzając mu funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Statutu Spółki; 8. Justynę Bauta-Szostak, powierzając jej funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Statutu Spółki; 9. Anielę Hejnowska, powierzając jej funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 18 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki. Z uwagi na powołanie do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji m.in. osób dotychczas pełniących funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w pkt. 1) – 8) powyżej, Spółka wskazuje, że życiorysy ww. osób, prezentujące posiadane przez nich wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://murapol.pl/relacje-inwestorskie/spolka/rada-nadzorcza, a w odniesieniu do osób wskazanych w pkt 1) – 6) powyżej zostały dodatkowo przekazane do publicznej wiadomości również raportem bieżącym Spółki nr 15/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, Anieli Hejnowskiej został przekazany do publicznej wiadomości jako załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 16/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5), § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9), § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-28
MUR Emisja obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji
39,90
-1,35
2024-05-23
MUR Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji
39,92
+0,60
2024-05-22
MUR QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
40,98
0,00
2024-05-22
MUR Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego
40,98
0,00
2024-05-17
MUR Informacja dotycząca kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę.
40,90
-1,22
2024-05-15
MUR Rejestracja zmiany Statutu Spółki
40,50
+1,63
2024-05-09
MUR Zawarcie umów przedwstępnych dotyczących nabycia nieruchomości przez spółki zależne
42,00
0,00
2024-05-06
MUR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Murapol S.A. w dniu 30 kwietnia 2024 r.
41,00
+0,44
2024-04-30
MUR Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2024 r., powołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz podjęciu uchwały o podziale zysku Spółki obejmującej wypłatę dywidendy.
42,70
0,00
2024-04-24
MUR Program Emisji Obligacji
42,76
+2,20