Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MURAPOL: strona spółki
23.05.2024, 17:12

MUR Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji

Zarząd spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) w dowolnym czasie trwania programu i emitowaniu przez Spółkę poszczególnych serii obligacji w ramach tego Programu (dalej "Program”) informuje o podjęciu w dniu 23 maja 2024 roku uchwały Zarządu w sprawie emisji 1.500 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2024, o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 150.000.000 PLN ("Obligacje"), emitowanych w ramach Programu.
W przypadku dojścia emisji do skutku, cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej i Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4 % w skali roku. Obligacje będą proponowane w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, w przypadku której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. W przypadku dojścia emisji do skutku Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 28 maja 2024 r. i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez IPOPEMA SECURITIES S.A. pełniącego funkcję agenta emisji, a następnie zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał na 28 maja 2027 r.

Inne komunikaty