Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MURAPOL: strona spółki
17.05.2024, 15:28

MUR Informacja dotycząca kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r., Zarząd spółki Murapol S.A. („Spółka”) informuje, że wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty publicznej 12.240.000 akcji spółki („Oferta”) wyniosła 13,37 mln PLN („Łączne Koszty Oferty”).
Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2023 r. („Prospekt”). Na Łączne Koszty Oferty, składały się m.in. następujące koszty: • przygotowania i przeprowadzenia Oferty – 4,56 mln PLN, • wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy; • sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 8,23 mln PLN, • promocji Oferty – 0,58 mln PLN. Wskazanie metody rozliczenia Łącznych Kosztów Oferty w księgach rachunkowych Spółki: koszty przeprowadzenia Oferty stanowią koszty 2023 i 2024 roku. Wskazanie sposobu ujęcia Łącznych Kosztów Oferty w sprawozdaniu finansowym Spółki: powyższe koszty obciążają wynik finansowy 2023 i 2024 roku. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Akcję Oferowaną: 1,09 PLN. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 12) i 13) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty