Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MURAPOL: strona spółki
9.05.2024, 18:05

MUR Zawarcie umów przedwstępnych dotyczących nabycia nieruchomości przez spółki zależne

Zarząd spółki Murapol S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 maja 2024 roku, 4 spółki zależne od Emitenta (dalej „Spółki Zależne”) jako kupujące, zawarły umowy przedwstępne sprzedaży ("Umowy"), na podstawie których zobowiązały się do nabycia od spółek zależnych Horse Group S.à r.l., niepowiązanych z Emitentem, jako sprzedających, prawo własności nieruchomości położonych w Częstochowie, Kielcach, Poznaniu i Tychach („Nieruchomości”), pod warunkami m.in. uzyskania ostatecznej i prawomocnej kompleksowej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Termin końcowy na zawarcie umów przyrzeczonych wynosi od 36 do 48 miesięcy od zawarcia danej Umowy. Warunek zawieszający jest zastrzeżony na korzyść Spółek Zależnych.
Jednocześnie, w dniu 9 maja 2024 roku, spółka zależna od Emitenta, Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, zbyła po 17,5% udziałów w Spółkach Zależnych na rzecz EPP N.V., podmiotu niepowiązanego z Emitentem. Jednocześnie, Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zawarła z EPP N.V. umowy opcji dotyczące udziałów posiadanych przez EPP N.V. w Spółkach Zależnych, na podstawie których, na zasadach i pod warunkami określonymi w tych umowach, po zawarciu umowy przenoszącej własność danej Nieruchomości, Murapol Real Estate S.A. posiadać będzie prawo nabycia od EPP N.V. wszystkich posiadanych udziałów w danej Spółce Zależnej, a EPP N.V posiadać będzie prawo sprzedaży na rzecz Murapol Real Estate S.A. wszystkich posiadanych udziałów w danej Spółce Zależnej. Intencją Emitenta jest posiadanie przez Murapol Real Estate S.A. wszystkich udziałów w danej Spółce Zależnej przed ukończeniem przedsięwzięcia deweloperskiego. Emitent poręczył za zobowiązania Spółek Zależnych Emitenta z Umów (w tym za zapłatę cen za Nieruchomości oraz przewidzianych Umowami kar umownych) do maksymalnej kwoty poręczenia wynoszącej 120% cen brutto określonych Umowami oraz poręczył zapłatę ceny za nabycie udziałów przez Murapol Real Estate S.A. od EPP N.V. w Spółkach Zależnych. W Umowach określono kary umowne związane z potencjalnym negatywnym wpływem realizacji infrastruktury towarzyszącej inwestycji na działalność prowadzoną na sąsiednich działkach przez spółki zależne Horse Group S.à r.l. Łączna cena nabycia Nieruchomości wynosi netto 106.000.000,00 zł (która może ulec powiększeniu w przypadku możliwości realizacji inwestycji o większej powierzchni użytkowej mieszkalnej niż określona umowami). Na Nieruchomościach Emitent zamierza wybudować ok. 2.415 lokali mieszkalnych.

Inne komunikaty