Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MURAPOL: strona spółki
22.05.2024, 4:53

MUR QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-22    
 
 
  MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MURAPOL S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  43-300 Bielsko-Biała  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Dworkowa 4  
  (ulica) (numer)  
  +48 33 819 33 33 +48 33 829 46 66  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@murapol.pl https://murapol.pl/  
  (e-mail)  (www)  
  5471932616 072695687  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży327 233434 75075 72992 491 
 Zysk/strata z działalności operacyjnej74 307121 77217 19625 906 
 Zysk/strata przed opodatkowaniem75 662125 29217 51026 655 
 Zysk/strata netto61 131100 77814 14721 440 
 Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej61 104100 70814 14121 425 
 Zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)1,492,470,340,53 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej65 44320 03715 1454 263 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-182111-4224 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej37 06377 9948 57716 593 
 Przepływy pieniężne netto, razem102 32498 14223 68020 879 
 Aktywa razem2 054 7391 859 815477 746427 740 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 433 6101 300 430333 328299 087 
 Zobowiązania długoterminowe525 276454 770122 132104 593 
 Zobowiązania krótkoterminowe908 334845 660211 196194 494 
 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej619 677557 960144 081128 326 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="3" face="Arial" color="#0D0D0D"><span style="line-height: 130%">Pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w - wed&#322;ug &#347;redniego kursu okre&#347;lonego przez Narodowy Bank Polski na dzie&#324; 31.03.2024 roku 4,3009 PLN/EUR oraz na dzie&#324; 31.12.2023 roku - 4,348 PLN/EUR;Pozycje rachunku zysk&#243;w i strat, sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z&#160;przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w okre&#347;lonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesi&#261;ca: I kwarta&#322;u 2024 roku &#8211; 4,3211 PLN/EUR; 1 kwarta&#322;u 2023 roku&#160;&#8211; 4,7005 PLN/E</span></font><font face="Arial" size="3">UR</font><font face="Times New Roman">. </font> </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Murapol SSF_1Q 2024.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-22Nikodem IskraPrezes Zarządu  
 2024-05-22Iwona SrokaCzłonek Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty