Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HDR QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR-MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-20    
 
 
  PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  HYDROTOR Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  89-500 Tuchola  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Chojnicka 72  
  (ulica) (numer)  
  (052) 33 63 600 052 33 48 635  
  (telefon)  (fax)  
  hydrotor@hydrotor.com.pl www.hydrotor.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  561-000-22-76 090022448  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Grupa Kapitałowa Hydrotor     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 91638 1796 7238 166 
 Przychody ze sprzedaży produktów28 24336 5586 5677 819 
 Zysk (strata) ze sprzedaży2 1174 7754921 021 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 590)853(370)182 
 Zysk (strata) brutto(1 882)411(438)88 
 Zysk (strata) netto(1 806)391(420)84 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 864)(157)(663)(33) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13(288)3(61) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 8471 070659228 
 Przepływy pieniężne netto, razem(4)726(1)154 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)(0,75)0,16(0,18)0,03 
 Aktywa razem:188 085204 16343 52743 434 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania73 82683 79817 08517 827 
 Zobowiązania długoterminowe30 91435 2437 1547 498 
 Zobowiązania krótkoterminowe42 91248 5559 93110 330 
 Kapitał własny114 259120 36526 44225 607 
 Kapitał zakładowy4 7974 7971 1101 021 
 Liczba akcji (w szt.)2 398 3002 398 3002 398 3002 398 300 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)47,6450,1911,0310,68 
 Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)2,002,000,470,43 
 EBITDA1 4333 968333849 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)47,5550,0811,0010,65 
 PHS Hydrotor SA     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 94722 5383 9404 820 
 Przychody ze sprzedaży produktów12 74817 5752 9643 759 
 Zysk (strata) ze sprzedaży(504)698(117)149 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 970)(954)(458)(204) 
 Zysk (strata) brutto(1 829)(1 227)(425)(262) 
 Zysk (strata) netto(1 739)(908)(404)(194) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 886)1 242(436)264 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13(27)3(6) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 614(1 032)374(220) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(259)183(60)39 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)(0,73)(0,38)(0,17)(0,08) 
 Aktywa, razem133 885148 35530 98431 562 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania48 95858 27911 33012 398 
 Zobowiązania długoterminowe23 78228 7615 5046 119 
 Zobowiązania krótkoterminowe25 17629 5185 8266 280 
 Kapitał własny84 92790 07619 65419 163 
 Kapitał zakładowy4 7974 7971 1101 021 
 Liczba akcji (w szt.)2 398 3002 398 3002 398 3002 398 300 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)35,4137,568,197,99 
 Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)2,002,000,470,43 
 EBITDA4521 556105333 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,73)(0,38)(0,17)(0,08) 
 
 
 
 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport Skonsolid Hydrotor I Q 2024.pdfSkonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Hydrotor za I kwartał 2024 r. , sprawozdanie jednostkowe emitenta, informacja dodatkowa, pozostałe informacje 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-20Mariusz LewickiPrezes Zarządu  
 2024-05-20Stanisław DrewczyńskiCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty