Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOLACJA: strona spółki
11.06.2024, 10:10

IZO Informacja o wypłacie dywidendy

Zarząd IZOLACJI - JAROCIN SA zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż ZWZA IZOLACJI – JAROCIN SA w dniu 10 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę nr 8/2023 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
Zgodnie z podjętą uchwałą Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć część zysku za rok obrotowy 2023 w kwocie 380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tj. 0,10 zł brutto (dziesięć groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3 800 000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji. Dniem dywidendy jest 15 lipca 2024 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 10 października 2024 roku.

Inne komunikaty