Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

6
Podziel się

mBank odnotował 86,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 372,41 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.
bDyCOQzp

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 006,61 mln zł wobec 997,78 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 362,94 mln zł wobec 301,05 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 182,94 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

W I-II kw. 2020 r. bank miał 177,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 535,59 mln zł zysku rok wcześniej.

bDyCOQzr

Grupa mBanku zakończyła I półrocze 2020 roku zyskiem brutto w wysokości 362,4 mln zł, wobec 749,2 mln zł zysku wypracowanego w I półroczu 2019 roku (-386,8 mln zł, tj. 51,6%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 177,9 mln zł wobec 535,6 mln zł przed rokiem (-357,7 mln zł, tj. 66,8%), czytamy w raporcie.

W I półroczu 2020 roku Grupa mBanku wypracowała dochody w wysokości 2 903,8 mln zł w porównaniu z 2 618,3 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 285,5 mln zł, tj. 10,9%. W tym okresie nastąpiła znacząca poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji, podano.

"Wynik z tytułu odsetek pozostał najważniejszym źródłem dochodów Grupy mBanku w I półroczu 2020 roku (72,5% dochodów ogółem). Jego wartość ukształtowała się na poziomie 2 072,1 mln zł wobec 1 928,0 mln zł w I półroczu 2019 roku, co oznacza wzrost o 144,0 mln zł, tj. 7,5%. Pomimo utrzymującego się środowiska niskich stóp procentowych i serii obniżek w I półroczu 2020 roku, odnotowano wzrost przychodów odsetkowych, przy jednoczesnym spadku kosztów. Przychody z tytułu odsetek w I półroczu 2020 roku wzrosły o 81,2 mln zł, tj. 3,3%, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku i wyniosły 2 545,6 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Marża odsetkowa netto w I półroczu 2020 roku obniżyła się do 2,48% wobec 2,68% przed rokiem (-20 p.b.).

bDyCOQzx

Bank podał, że spadek marży spowodowany był trzema cięciami stóp procentowych w I półroczu 2020 roku, łącznie o 140 p.b.

"Wynik z tytułu opłat i prowizji w I półroczu 2020 roku ukształtował się na poziomie 725,6 mln zł, co oznacza, że był wyższy o 131 mln zł, tj. 22% w stosunku do I półrocza 2019 roku. Wzrost wyniku prowizyjnego wynikał głównie z wyższych przychodów w I półroczu 2020 roku, uzyskanych częściowo dzięki dostosowaniu cenników w drugiej połowie ubiegłego roku"- czytamy dalej.

"W I półroczu 2020 roku obserwowaliśmy znaczący wzrost aktywności inwestorów na GPW w stosunku do lat ubiegłych, a obroty Biura maklerskiego mBanku na rynku akcji GPW wzrosły o 35% rok do roku. Dzięki temu prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji wzrosły o 46,8 mln zł, tj. 100,7% w porównaniu do I półrocza 2019 roku" - podał także bank.

W I półroczu 2020 roku utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w Grupie mBanku (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) wyniosła -761,4 mln zł i wzrosła w porównaniu do I półrocza 2019 roku, kiedy wyniosła -369,6 mln zł (-391,9 mln zł, tj. +106%).

bDyCOQzy

"Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w segmencie Bankowości Detalicznej była o 150,8 mln zł wyższa w ujęciu rocznym i wyniosła 396,4 mln zł w I półroczu 2020 roku. Istotny wzrost kosztu ryzyka wynika między innymi z przyjęcia scenariusza sytuacji makroekonomicznej w szacowaniu rezerw portfelowych, uwzględniającego wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę. Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w pionie Korporacji i Rynków Finansowych wyniosła 367,1 mln zł w I półroczu 2020 roku, co oznacza wzrost o 244,1 mln zł rok do roku. Wyższe odpisy wynikały między innymi z dodatkowego przeglądu sektorów i pojedynczych klientów, w szczególności klientów znajdujących się pod obserwacją, w celu weryfikacji potencjalnego wzrostu" - czytamy dalej.

Koszty działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniosły 1 307,8 mln zł w I poł., co oznacza wzrost o 54,9 mln zł, tj. 4,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Koszty pracownicze w ujęciu rocznym wzrosły o 19,5 mln zł, tj. 3,9%, co było spowodowane wyższymi kosztami wynagrodzeń. W tym czasie liczba etatów zwiększyła się o 151, głównie w związku prowadzonymi w banku projektami i otwarciem nowych placówek.

Składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I półroczu 2020 roku wyniosła 230,0 mln zł i była wyższa o 3,8 mln zł w porównaniu do składki zaksięgowanej w I półroczu 2019 roku. Zarówno koszty I półrocza 2020 roku, jak i I półrocza 2019 roku, zawierały roczną składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji, zaksięgowaną w I kwartale. W 2020 roku wyniosła ona 167,2 mln zł, podczas gdy w 2019 roku 197,3 mln zł.

bDyCOQzz

"W wyniku zmian w dochodach i kosztach Grupy mBanku, wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w Grupie mBanku wyniósł 45% wobec 47,9% przed rokiem. Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów (skorygowany o składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji za II półrocze) się poprawił w I półroczu 2020 roku (spadek do 42,2% z 44,6% w I półroczu 2019 roku)" - podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 174,39 mln zł wobec 513,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego dla grupy wyniósł 16,4% na koniec czerwca br. wobec 16,7% rok wcześniej. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 19,3% wobec 19,7% w I poł. 2019 r.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

bDyCOQzA
bDyCOQzS
KOMENTARZE
(6)
Zenko
6 miesięcy temu
Na Owsiaka i tak się znajdzie. Co z tego że bank zarobił 3 razy mniej.
Ha czy tak
6 miesięcy temu
Czyli zwiększyli rezerwy na źle.ktedyty w tym franki ?
hmmm
6 miesięcy temu
a na czym albo na kim tak zarobił ten biedny mbank który już prawie sprzedawali do pko bp
bDyCOQzT
fda
6 miesięcy temu
normalnie szok, tylko kupowac akcje, hehe przeciez to niemiecki bank ale wszystkie banki cienko przędą, dlatego lokaty na 0,5% a kredyty na 15%
olo
6 miesięcy temu
ale na wspieranie Owsiaka jest kasa :(