Notowania

energetyka
09.08.2019 17:45

Prezydent podpisał ustawę o systemie rekompensat dla firm energochłonnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, podała Kancelaria Prezydenta.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Uchwalona ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych" - czytamy w informacji.

Ustawa wdraża art. 10 ust. 6 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.

Wprowadzone regulacje mają prowadzić do poprawy warunków konkurencyjnych dla krajowego przemysłu energochłonnego wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej, podano także.

"Do ubiegania się o rekompensaty uprawnione będą podmioty wykonujące działalność gospodarczą w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonym w załączniku nr 1 do ustawy. Rekompensaty będą przyznawane w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wypłata środków następować będzie na wniosek podmiotu uprawnionego do ich uzyskania, za poprzedni rok kalendarzowy, składany do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który mają zostać przyznane rekompensaty. Rekompensaty wypłacane będą ze środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji. Fundusz ten będzie państwowym funduszem celowym, jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw gospodarki, a obsługę bankową prowadzić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego" - czytamy dalej.

Wysokość rekompensat uzależniona będzie m.in. od poziomu dochodów z aukcji uprawnień do emisji w roku poprzedzającym rok, za który przyznawane są rekompensaty, wartości rekompensat dla instalacji, które złożyły wnioski o ulgę, poziomu intensywności pomocy publicznej w danym roku czy też poziomu krajowego wskaźnika emisyjności CO2.

Rekompensaty na pokrycie pośrednich kosztów emisji zostaną przyznane po raz pierwszy za rok 2019, podano także.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz