Notowania

pge
17.02.2016 09:05

Wyniki PGE: Energetyczny gigant podał dane. Zaskakująco dobre

Spółka musiała dokonać odpisów na utratę wartości aktywów i całoroczna strata była ponad 3-miliardowa. Ale w samym tylko czwartym kwartale wyniki były bardzo dobre.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Stefan Maszewski/Reporter)

Lider polskiego rynku energii elektrycznej zaprezentował swoje wyniki za cały 2015 rok. Spółka musiała dokonać odpisów na utratę wartości aktywów i całoroczna strata była ponad 3-miliardowa. Ale sam czwarty kwartał był bardzo dobry.

PGE Polska Grupa Energetyczna odnotowała 995 mln zł skonsolidowanego zysku netto w czwartym kwartale 2015 r. wobec 439 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w prezentacji wynikowej.

Rynek na takie wyniki zareagował jednoprocentowym wzrostem na otwarciu sesji giełdowej.

Notowania giełdowe akcji PGE

Za cały 2015 roku skonsolidowany zysk operacyjny grupy powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) wyniósł 8,2 mld zł i był wzrost o 1 proc. w stosunku do 2014 r. Na poziomie wyniku netto grupa po raz pierwszy w historii odnotowała stratę w wysokości 3 mld zł. Jest ona efektem gigantycznego odpisu aktualizującego po testach utraty wartości aktywów w połowie roku. Wartość kompleksu Turów została skorygowana o 5,1 mld zł, a kompleksu Bełchatów o 3,1 mld zł.

Gdyby skorygować dane o odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe, zysk netto za 2015 r. wyniósłby 4,29 mld zł wobec 3,76 mld zł rok wcześniej.

- Prowadząc działalność w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym, w minionym roku PGE wypracowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe, osiągając rekordowy zysk EBITDA, w wysokości 8 228 mln zł. Grupa konsekwentnie i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii grupy do 2020 r., wśród których znajdują się m.in. nowe bloki w Opolu i Turowie - skomentował prezes PGE Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa PGE dostarcza energię do 5,3 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych (w ciągu roku przybyło ich 38 tysięcy) i jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce - wytwarza około 38 proc. krajowej energii elektrycznej. Produkcja oparta jest na węglu brunatnym, wydobywanym z własnych kopalni oraz węglu kamiennym, gazie, biomasie oraz energii wiatrowej i wodnej. Grupa jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 78 proc. krajowego wydobycia.

W samym tylko czwartym kwartale zysk operacyjny wyniósł 1,27 mld zł wobec 0,63 mld zł zysku rok wcześniej, a skorygowany o odpisy aktualizujące zysk EBITDA 1,97 mld zł wobec 1,56 mld zł w czwartym kwartale 2014 r. Raportowany zysk EBITDA sięgnął 2,00 mld zł wobec 1,56 mld zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,38 mld zł w czwartym kwartale 2015 r. wobec 7,28 mld zł rok wcześniej.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe PGE (tys. zł)
tys. zł 4 kw. 2015 4 kw. 2014 zmiana % 2015 2014 zmiana %
Przychody 7 384 7 286 1,3 28 542 28 143 1,4
Wynik operacyny EBIT 1 273 633 101,1 -3 589 5 096 -170,4
EBITDA 2 014 1 316 53,0 8 228 8 129 1,2
zysk netto 993 441 125,2 -3 037 3 657 -183,0
marża EBITDA % 27,28 18,06 9,2 28,83 28,88 -0,1
marża netto % 13,45 6,05 7,4 -10,64 12,99 -23,6
przepływy operacyjne 1 560 1 900 -17,9 6 777 6 333 7,0
przepływy inwestycyjne -2 489 -1 747 -42,5 -8 594 -6 382 -34,7
przepływy finansowe -966 95 -1116,8 -1 265 284 -545,4
źródło: money.pl za raportem spółki

Zarząd spodziewa się spadku zysków

Zarząd PGE spodziewa się w tym roku spadku EBITDA w segmencie dystrybucji, znaczącego spadku w energetyce konwencjonalnej i obrocie, przy wzroście EBITDA w energetyce odnawialnej.

W segmencie dystrybucji do głównych czynników wpływających na EBITDA zaliczono 15,1 mld zł wartości aktywów regulowanych (RAB) dla taryfy na 2016 r., ustalenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na poziomie 5,7 proc. oraz kontynuację programów efektywnościowych.

"W sumie zmiany regulacyjne i w środowisku rynkowym będą mieć negatywny wpływ na EBITDA segmentu w wysokości 250 mln zł" - czytamy w prezentacji.

W energetyce konwencjonalnej wśród czynników wpływających na wynik znalazły się niższe wolumeny wytwarzania w elektrowniach Bełchatów i Dolna Odra, a także zwiększenie deficytu uprawnień do emisji CO2.

W obrocie główne czynniki to negatywny wpływ zwiększonej konkurencji na rynku i zmienność cen zielonych certyfikatów.

Zwiększenie EBITDA w segmencie energetyki odnawialnej będzie natomiast możliwe dzięki zwiększeniu wytwarzania energii..

W 2015 r. PGE odnotowało 4,70 mld zł EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej (wobec 4,98 mld zł w 2014 r.), 0,39 mld zł w energetyce odnawialnej (wobec 0,39 mld zł), w dystrybucji 2,64 mld zł (wobec 2,33 mld zł), a w obrocie 0,61 mld zł (wobec 0,25 mld zł).

Produkcja energii w górę

Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wzrosła o 1 proc. do 55,6 TWh w 2015 r., zaś sprzedaż do odbiorców końcowych spadła o 2 proc. do 39 TWh, podała spółka.

Produkcja energii z węgla brunatnego oraz z węgla kamiennego była na podobnym poziomie, jak w roku 2014 i wyniosła odpowiednio: 38,6 TWh oraz 11,9 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła do 2,4 TWh. Znacząco wzrosło wytwarzanie z gazu ziemnego, które sięgnęło 2,1 TWh.

Inwestycje w energetyce odnawialnej skupiają się głównie na energii z wiatru, gdzie produkcja wzrosła do 822 GWh z 643 GWh w 2014 r. Słabe warunki pogodowe w lecie zmniejszyły wydajność elektrowni wodnych przepływowych do 244 GWh z 299 GWh rok wcześniej.

Wolumen dystrybucji wyniósł 33,4 TWh (wzrost o 3 proc. rok do roku), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 39 TWh (spadek o 2 proc. rok do roku).

PGE ograniczy inwestycje

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje na 2016 r. nieco niższe nakłady inwestycyjne niż w 2015 r., kiedy wyniosły 9,5 mld zł.

W prezentacji wynikowej wskazano, że ok. 3,5 mld zł zostanie przeznaczone na prace w elektrowni Opole, zwiększenie wydatków nastąpi także w ramach prac w elektrowni Turów. Budowa bloku parowo-gazowego w Gorzowie ma zostać zakończona w pierwszej połowie 2016 r.

W segmencie OZE wydatki zależeć będą od wyników aukcji i ocen ryzyka, jednak w większości zostaną przeznaczone na modernizacje. Spółka planuje także nieco niższe wydatki kapitałowe na sieć dystrybucyjną.

"Środki na finansowanie aktualnie realizowanego programu inwestycyjnego w perspektywie kolejnych kwartałów zostały zabezpieczone. Odpowiednia dywersyfikacja źródeł finansowania od polskich i zagranicznych obligatariuszy, w połączeniu z kredytami z instytucji o lokalnym i globalnym zasięgu działania, znacząco przybliżyły Grupę do optymalnej struktury finansowania" - powiedziała dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś, cytowana w komunikacie.

Tagi: pge, spółka dnia, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz