Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA2 045 4082 084 9722 083 9682 142 900
Inwestycje w jednostki powiązane13 76413 97214 26514 782
Rzeczowe aktywa trwałe321 831327 555332 817346 279
Wartości niematerialne i prawne337 418694 357696 646699 908
Wartość firmy360 330
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego54 18762 48556 34161 374
Aktywa z tytułu bieżącego podatku14 614698711734
Aktywa finansowe966965977
Długoterminowe aktywa finansowe3211 4801 7221 962
Zapasy34 55933 30830 20830 052
Należności handlowe216 411218 247215 806203 897
Długoterminowe pożyczki i należności8 5839 5019 1028 506
Rozliczenia międzyokresowe8 135
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 101
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty90 400103 49082 352126 981
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana1 93420 10918 152
Pożyczki i pozostałe należności982
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania581 772616 979622 924629 296
Aktywa trwałe1 680 3071 726 3291 733 8171 762 107
Aktywa obrotowe365 101356 709330 042362 641
Amortyzacja (noty)43 17344 16244 11540 676
Pozostałe całkowite dochody, netto-999-13-11-209
Zyski/straty aktuarialne-1 162-13-11-209
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów163
Przepływy operacyjne101 26255 89638 94950 529
Wynik finansowy66 203-18 28320 95932 738
Udział w wyniku jednostek powiązanych-5 010293516-44 599
Amortyzacja (przepływy operacyjne)43 17344 16244 11540 676
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-31 82421 479-24 868-5 653
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej11 18911 43310 9009 963
Wynik na działalności inwestycyjnej5 825-1 870-66-66
Podatek dochodowy zapłacony-5 266-1 635-3 971-984
Płatności rozliczane w akcjach
Zmiana stanu rezerw6 958-74-923-819
Zmiana stanu zapasów-1 251-3 099-156957
Zmiana stanu należności-18 662-3 356-12 80923 318
Zmiana stanu zobowiązań36 9136 8467 740-5 002
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne-6 986-2 488
Przepływy inwestycyjne-15 5617 338-11 447188
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 18719 7632 5692 353
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-15 613-12 762-14 364-18 140
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1 435011 540
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek239240244273
Udzielone pożyczki-25
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej8697104162
Pozostałe przepływy inwestycyjne004 000
Przepływy finansowe-98 791-42 096-72 1317 210
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki031 0714 02044 462
Spłacone kredyty i pożyczki-51 805-30 744-7 190-7 680
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-22 874-21 894-27 600-18 487
Inne wypłaty z zysku-12 942-6 840-30 510
Odsetki z działalności finansowej-11 170-11 145-10 851-11 085
Pozostałe przepływy finansowe0-2 544
Przepływy pieniężne netto-13 09021 138-44 62957 927
Środki pieniężne na początek okresu103 49082 352126 98169 054
Środki pieniężne na koniec okresu90 400103 49082 352126 981
Całkowite dochody ogółem49 943-13 20412 51234 517
Koszty sprzedaży-69 291-53 297-54 816-43 604
Koszty ogólnego zarządu-63 303-51 220-54 727-52 422
Koszt własny sprzedaży-258 423-245 593-218 541-205 309
PASYWA2 045 4082 084 9722 083 9682 142 900
Kapitał podstawowy46 58146 58146 58146 581
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy147 192147 192147 192147 192
Zyski zatrzymane / niepokryte straty544 715505 512519 760512 808
Udziały niekontrolujące109 07798 33797 318111 728
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych18 480
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych7 133
Rezerwy106 4081 0461 1491 994
Długoterminowe rezerwy1 5397 9477 9187 898
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego48 27048 93649 97750 296
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku27 3572 7222 2912 556
Pozostałe zobowiązania37 758
Pozostałe zobowiązania długoterminowe10 232
Świadczenia pracownicze349173186386
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze5 2743 8813 8553 742
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)57 735104 37597 33189 853
Długoterminowe kredyty i pożyczki26 45865 24973 45088 646
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)133 79018 49916 28318 384
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)63811 20010 93710 706
Zobowiązania handlowe66 968305 134306 857314 996
Zobowiązania z tytułu leasingu112 656119 029112 217114 663
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu536 798599 159590 666620 471
Przychody ze sprzedaży438 133363 483326 880295 815
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 333 808
Pozostałe przychody z działalności podstawowej90 503
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego738 488699 285713 533706 581
Zobowiązania długoterminowe636 342736 372736 803781 759
Zobowiązania krótkoterminowe561 501550 978536 314542 832
Zysk/strata ze sprzedaży47 11613 373-1 204-5 520
Zysk/strata brutto ze sprzedaży179 710117 890108 33990 506
EBITDA77 47058 74044 78435 689
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe57 735104 37597 33189 853
Długoterminowe zobowiązania finansowe26 45865 24973 45088 646
Zobowiązania finansowe84 193169 624170 781178 499
Zysk/strata brutto66 203-18 28320 95932 738
Przychody finansowe-1 04197732 55951 519
Koszty finansowe-11 544-33 545-11 753-10 540
Różnice kursowe39 481
Wynik na inwestycjach5 219
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-209-293-516-3 254
Zysk/strata netto50 942-13 19112 52334 726
Podatek dochodowy-15 2615 092-8 4361 988
Zysk/strata z działalności operacyjnej34 29714 578669-4 987
Pozostałe przychody operacyjne2 3754 2203 2242 514
Pozostałe koszty operacyjne-8 580-2 292-1 216-1 035
Wynik na aktywach niefinansowych-6 614-723-135-946
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej39 204-14 2046 95332 457
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących10 7391 0005 5592 060
Koszty według rodzaju-1 370 529-300 800
Amortyzacja (koszt)-172 126-40 700
Zużycie materiałów i energii-90 984-40 700
Usługi obce-433 501-100 500
Podatki i opłaty-7 907
Wynagrodzenia-429 695-96 900
Pozostałe koszty rodzajowe-167 797-22 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-68 519
Naliczone odsetki-34 165
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej40 042-14 1976 95832 564
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących10 9001 0065 5652 162
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA2 045 4081 793 0731 921 2562 018 298
Inwestycje w jednostki powiązane13 764127 446142 910149 549
Rzeczowe aktywa trwałe321 831356 884366 730401 157
Wartości niematerialne i prawne337 41891 08892 388105 096
Wartość firmy360 330274 429317 804317 804
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego54 18749 48447 93741 682
Aktywa z tytułu bieżącego podatku14 61423 55325 88623 812
Aktywa finansowe011
Długoterminowe aktywa finansowe321321321321
Zapasy34 55930 43319 99415 235
Należności handlowe216 411162 520143 877135 165
Długoterminowe pożyczki i należności8 5837 2158 0505 463
Rozliczenia międzyokresowe8 13510 2588 2027 556
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 1012 0821 1473 154
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty90 40069 054134 878138 355
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana14 500
Pożyczki i pozostałe należności9829681 02376
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania581 772587 338610 108659 372
Aktywa trwałe1 680 3071 496 2871 587 3951 683 598
Aktywa obrotowe365 101296 786333 861320 200
Amortyzacja (noty)172 126158 137161 379162 989
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 232930-360604
Zyski/straty aktuarialne-1 3951 148-448746
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów163-21888-142
Przepływy operacyjne246 63676 817126 805131 874
Wynik finansowy101 617-103 655-49 952-152 700
Udział w wyniku jednostek powiązanych-48 800-8 536-9 361-7 431
Amortyzacja (przepływy operacyjne)172 126158 137161 379162 989
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-40 86610 796-2 20437 534
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej43 48536 33319 61620 277
Wynik na działalności inwestycyjnej3 82322 1912 34422 990
Podatek dochodowy zapłacony-11 856-3 427-2 663-2 450
Płatności rozliczane w akcjach139465
Zmiana stanu rezerw5 1428 234-1 328-255
Zmiana stanu zapasów-3 549-10 439-4 7596 073
Zmiana stanu należności-11 509-10 467-6 22657 530
Zmiana stanu zobowiązań46 497-25 61219 824-1 830
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne-9 4743 262-4-11 318
Przepływy inwestycyjne-19 482-38 609-18 726-24 447
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych25 87212 56122 26425 632
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-60 879-76 486-49 463-66 583
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych3 377
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych10 105-7 180
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych24 283
Nabycie aktywów finansowych-15 000
Zwrot udzielonych pożyczek99696260201
Udzielone pożyczki-25-3 600
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej44924 35416 01312 023
Pozostałe przepływy inwestycyjne4 000-4 000-1 200
Przepływy finansowe-205 808-104 032-111 556-30 137
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki79 55381 89527 77146 464
Spłacone kredyty i pożyczki-97 419-65 697-59 964-15 173
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-90 855-80 874-54 180-39 887
Inne wypłaty z zysku-50 292-1 422-1 654-98
Odsetki z działalności finansowej-44 251-35 616-20 922-19 592
Pozostałe przepływy finansowe-2 544-2 318-2 607-1 851
Przepływy pieniężne netto21 346-65 824-3 47777 290
Środki pieniężne na początek okresu69 054134 878138 35561 065
Środki pieniężne na koniec okresu90 40069 054134 878138 355
Całkowite dochody ogółem83 768-104 733-47 002-129 635
Koszty sprzedaży-221 008-189 417-169 109-156 461
Koszty ogólnego zarządu-221 672-175 407-155 748-135 131
Koszt własny sprzedaży-927 866-783 672-691 891-648 537
PASYWA2 045 4081 793 0731 921 2562 018 298
Kapitał podstawowy46 58146 58146 58146 581
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy147 192147 192147 192147 192
Zyski zatrzymane / niepokryte straty544 715480 350580 582627 169
Udziały niekontrolujące109 077-995 92911 381
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych18 480
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych7 13337 60634 34434 548
Rezerwy106 40866 98565 68760 427
Długoterminowe rezerwy1 5397 85793286
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego48 2705 6305 8416 132
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku27 35721 33135 61443 067
Pozostałe zobowiązania37 75828 16426 72422 356
Pozostałe zobowiązania długoterminowe10 23213 16718 3126 924
Świadczenia pracownicze349376344242
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze5 2742 5253 4012 855
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)57 73551 81680 03586 370
Długoterminowe kredyty i pożyczki26 45852 86122 66851 647
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)133 79086 01496 856105 982
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)6385332 1261 747
Zobowiązania handlowe66 96852 10544 90733 426
Zobowiązania z tytułu leasingu112 656103 70396 50694 321
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu536 798588 376607 514635 645
Przychody ze sprzedaży1 424 3111 113 119965 874836 459
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 333 8081 046 897909 564789 701
Pozostałe przychody z działalności podstawowej90 50366 22256 31046 758
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego738 488674 123774 355820 942
Zobowiązania długoterminowe636 342708 555694 299739 784
Zobowiązania krótkoterminowe561 501410 494446 673446 191
Zysk/strata ze sprzedaży53 765-35 377-50 874-103 670
Zysk/strata brutto ze sprzedaży496 445329 447273 983187 922
EBITDA216 68393 315119 52851 281
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe57 73551 81680 03586 370
Długoterminowe zobowiązania finansowe26 45852 86122 66851 647
Zobowiązania finansowe84 193104 677102 703138 017
Zysk/strata brutto101 617-103 655-49 952-152 700
Przychody finansowe14 6906 5282 67613 047
Koszty finansowe-45 911-43 653-22 192-24 013
Różnice kursowe39 481-10 2442 054-37 318
Wynik na inwestycjach53 072-139
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-4 2728 5369 3617 431
Zysk/strata netto85 000-105 663-46 642-130 239
Podatek dochodowy-16 617-2 0083 31022 461
Zysk/strata z działalności operacyjnej44 557-64 822-41 851-111 708
Pozostałe przychody operacyjne12 33326 04121 23831 292
Pozostałe koszty operacyjne-13 123-52 388-9 662-47 859
Wynik na aktywach niefinansowych-8 418-3 098-2 5538 529
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej64 410-101 714-44 932-116 579
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących19 358-3 019-2 070-13 056
Koszty według rodzaju-1 370 529-1 148 548-1 016 785-939 936
Amortyzacja (koszt)-172 126-158 137-161 379-162 989
Zużycie materiałów i energii-90 984-140 826-98 894-95 338
Usługi obce-433 501-381 498-351 481-337 023
Podatki i opłaty-7 907-6 544-6 771-7 727
Wynagrodzenia-429 695-370 689-315 840-266 539
Pozostałe koszty rodzajowe-167 797-90 854-82 420-70 320
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-68 519
Naliczone odsetki-34 165-27 058-15 983-20 018
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej65 367-102 658-44 568-117 193
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących19 633-3 005-2 074-13 046
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport