Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA245 361 400232 840 200227 735 800227 656 600
Kasa i operacje z bankiem centralnym6 751 4003 389 9002 267 8006 706 500
Należności od banków19 909 10011 683 70011 288 2009 163 400
Należności od klientów156 520 700158 085 700156 213 400156 050 900
Instrumenty pochodne208 400361 000195 700243 000
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy2 273 9001 885 1002 339 7001 584 400
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
Inwestycje w jednostki powiązane180 900169 600163 300184 500
Rzeczowe aktywa trwałe1 002 400932 200926 000959 000
Wartości niematerialne i prawne494 100477 800467 100462 100
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 096 8001 178 7001 194 8001 457 500
Aktywa z tytułu bieżącego podatku6006 7006 700258 600
Pozostałe aktywa309 400666 50011 522 5009 610 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu56 613 70054 003 30041 150 60040 976 700
Amortyzacja (noty)108 20073 20072 90073 100
Pozostałe całkowite dochody, netto281 3001 055 100624 000984 200
Wynik z aktualizacji wycen277 800-51 6001 400143 800
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych13 4001 106 700622 600840 400
Zyski/straty aktuarialne-9 900
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu
Przepływy operacyjne-1 329 4003 481 800-4 338 000-156 400
Wynik finansowy1 270 8001 162 0001 099 400908 700
Udział w wyniku jednostek powiązanych-11 300-6 300-6 300-5 600
Amortyzacja (przepływy operacyjne)108 20073 20072 90073 100
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-114 50071 800272 400-411 000
Wynik na działalności inwestycyjnej600-100600
Podatek dochodowy zapłacony-76 100-156 700103 600268 200
Zmiana stanu rezerw158 8003 50019 900-11 800
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów1 507 600255 800607 200-1 340 700
Zmiana stanu należności od banków-9 024 800139 800-2 156 300-4 107 700
Zmiana stanu należności od klientów1 719 100-1 796 800-209 300-981 400
Zmiana stanu aktywów finansowych-179 100206 700-3 337 600-4 134 200
Zmiana stanu instrumentów pochodnych59 5001 262 500725 800982 800
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków92 200-323 900551 100243 400
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów2 913 8002 638 800-1 881 3008 857 300
Zmiana stanu zobowiązań finansowych245 800-48 500-200 100-497 500
Przepływy inwestycyjne-2 343 600-1 959 100266 0003 212 600
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych100100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-130 200-60 200-51 100-77 100
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych2 081 700309 8003 599 300
Nabycie aktywów finansowych-4 295 200-1 899 000-100-309 600
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej07 400
Przepływy finansowe6 215 000130 200-394 0001 205 200
Nabycie akcji własnych-5 300-4 200
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki6 926 100462 000565 5001 727 300
Spłacone kredyty i pożyczki-583 700-228 700-846 900-453 900
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-23 500-25 600-25 800-26 800
Odsetki z działalności finansowej-98 600-77 500-82 600-41 400
Przepływy pieniężne netto2 542 0001 652 900-4 466 0004 261 400
Różnice kursowe-391 100174 400-173 700887 500
Środki pieniężne na początek okresu4 498 0002 845 1007 311 1003 049 700
Środki pieniężne na koniec okresu7 040 0004 498 0002 845 1007 311 100
Całkowite dochody ogółem1 552 1002 217 1001 723 4001 892 900
Koszty podstawowej działalności operacyjnej-2 184 500-2 090 600-2 072 600-2 254 200
Koszty z tytułu odsetek-949 800-1 087 000-1 080 000-1 121 700
Koszty z tytułu opłat i prowizji-142 400-143 200-142 000-127 900
Koszty działania (instytucje finansowe)-1 092 300-860 400-850 600-1 004 600
PASYWA245 361 400232 840 200227 735 800227 656 600
Kapitał podstawowy130 100130 100130 100130 100
Akcje/udziały własne-5 300-4 200
Kapitał zapasowy956 300956 300956 300956 300
Wyceny i różnice kursowe-5 094 700-5 376 000-6 431 100-7 055 100
Zyski zatrzymane / niepokryte straty20 749 60019 472 00018 311 50017 207 900
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych280 300390 000328 400418 700
Zobowiązania wobec banków13 654 8007 253 4007 381 4007 144 800
Zobowiązania wobec klientów205 289 900202 417 400199 740 200201 651 900
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy1 821 6001 466 9001 589 3001 702 300
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych404 400412 700404 800413 000
Zobowiązania podporządkowane1 526 2001 626 7001 561 2001 639 600
Rezerwy541 800370 600367 100347 200
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego100200300
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku114 800211 400124 40016 800
Pozostałe zobowiązania4 991 6003 508 6003 276 2003 082 800
Przychody ze sprzedaży3 995 4003 891 8003 853 0003 704 200
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-16 700800200400
Przychody z tytułu odsetek3 116 0003 176 9003 134 0002 982 100
Przychody z tytułu opłat i prowizji699 100695 300676 300651 600
Przychody netto z inwestycji
Wynik na instrumentach finansowych100 000112 40046 00074 800
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń97 000-93 600-3 500-4 700
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego16 736 00015 182 40012 962 60011 239 200
Zobowiązania228 625 400217 657 800214 773 200216 417 400
Zysk/strata ze sprzedaży1 810 9001 801 2001 780 4001 450 000
Wynik z tytułu odsetek2 166 2002 089 9002 054 0001 860 400
Wynik z tytułu opłat i prowizji556 700552 100534 300523 700
Aktywa finansowe (MSSF9)58 887 60055 888 40043 490 30042 561 100
Zobowiązania finansowe (MSSF9)2 226 0001 879 6001 994 1002 115 300
Wynik na działalności bankowej2 919 9002 660 8002 630 8002 454 200
Zysk/strata brutto1 594 7001 492 2001 424 3001 208 800
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć11 3006 3006 3005 600
Podatek od instytucji finansowych-156 000-164 100-165 600-158 600
Zysk/strata netto1 270 8001 162 0001 099 400908 700
Podatek dochodowy-323 900-330 200-324 900-300 100
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 739 4001 650 0001 583 6001 361 800
Odpisy z tytułu utraty wartości-71 500-151 200-196 800-88 200
Należności przeterminowane z utratą wartości (NPL)
Należności przeterminowane od klientów (NPL)
Należności przeterminowane od przedsiębiorstw (NPL)
Należności przeterminowane bez utraty wartości
Należności przeterminowane od klientów
Należności przeterminowane od przedsiębiorstw
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej1 552 1002 217 1001 723 4001 892 900
Współczynnik wypłacalności16,7316,5616,9516,37
Współczynnik Tier 115,3215,0515,4714,86
Fundusze podstawowe Tier 116 321 70016 099 50016 281 80016 101 300
Fundusze dodatkowe Tier 21 507 0001 622 5001 557 6001 636 400
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej1 270 8001 162 0001 099 400908 700
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA245 361 400217 266 100201 654 200186 595 700
Kasa i operacje z bankiem centralnym6 751 4002 337 6001 100 000867 300
Należności od banków19 909 1005 161 100704 800704 600
Należności od klientów156 520 700154 974 600146 536 000124 655 300
Instrumenty pochodne208 400139 200250 4001 194 800
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy2 273 9001 952 3001 538 3001 817 600
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
Inwestycje w jednostki powiązane180 900178 900184 800174 100
Rzeczowe aktywa trwałe1 002 400950 000831 200913 100
Wartości niematerialne i prawne494 100417 200377 400426 600
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 096 8001 828 6001 245 000423 200
Aktywa z tytułu bieżącego podatku600572 200734 5002 700
Pozostałe aktywa309 400321 6002 567 4001 245 800
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu56 613 70048 432 80045 584 40054 170 600
Amortyzacja (noty)327 400279 300286 300294 200
Pozostałe całkowite dochody, netto2 944 600-5 218 300-6 732 1002 057 400
Wynik z aktualizacji wycen371 400-464 800-251 800115 400
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych2 583 100-4 757 400-6 474 5001 945 400
Zyski/straty aktuarialne-9 9003 900-5 800-3 400
Przepływy operacyjne-2 342 0002 955 100437 00019 443 200
Wynik finansowy4 440 9001 714 4002 308 3001 337 600
Udział w wyniku jednostek powiązanych-29 500-25 600-29 300-16 100
Amortyzacja (przepływy operacyjne)327 400279 300286 300294 200
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-181 30038 30046 800-61 600
Wynik na działalności inwestycyjnej1 1005 8002 2001 000
Podatek dochodowy zapłacony139 000563 700-360 500-454 400
Zmiana stanu rezerw170 40026 70073 40049 800
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów1 029 9002 309 700410 500366 400
Zmiana stanu należności od banków-15 149 000-4 014 900-82 600-140 100
Zmiana stanu należności od klientów-1 268 400-8 197 200-21 840 300-6 539 100
Zmiana stanu aktywów finansowych-7 444 200-859 3005 805 000-711 300
Zmiana stanu instrumentów pochodnych3 030 600-5 628 100-7 371 8002 071 100
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków562 800-5 517 5001 457 0002 061 100
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów12 528 60021 735 60019 583 30020 568 700
Zmiana stanu zobowiązań finansowych-500 300524 200148 700615 900
Przepływy inwestycyjne-824 100-976 2001 253 600-20 915 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2007003 5001 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-318 600-268 200-122 900-165 100
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych5 990 8004 244 0003 154 2003 116 300
Nabycie aktywów finansowych-6 503 900-4 959 500-1 787 900-23 876 100
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej7 4006 8006 7008 400
Przepływy finansowe7 156 400-306 800-1 541 100702 500
Nabycie akcji własnych-9 500
Wyemitowane papiery dłużne575 000975 000
Wykup papierów dłużnych-575 000-975 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki9 680 9002 423 8001 852 600891 000
Spłacone kredyty i pożyczki-2 113 200-1 311 200-2 189 000-1 013 300
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-689 500-663 500
Płatności z tytułu leasingu-101 700-104 400-108 800-104 400
Odsetki z działalności finansowej-300 100-50 500-32 400-45 800
Przepływy pieniężne netto3 990 3001 672 100149 500-769 300
Różnice kursowe497 100-115 200109 900162 400
Środki pieniężne na początek okresu3 049 7001 377 6001 228 1001 997 400
Środki pieniężne na koniec okresu7 040 0003 049 7001 377 6001 228 100
Całkowite dochody ogółem7 385 500-3 503 900-4 423 8003 395 000
Koszty podstawowej działalności operacyjnej-8 601 900-6 976 200-3 963 800-4 173 000
Koszty z tytułu odsetek-4 238 500-2 497 900-462 700-705 100
Koszty z tytułu opłat i prowizji-557 800-541 900-480 200-435 100
Koszty działania (instytucje finansowe)-3 805 600-3 936 400-3 020 900-3 032 800
PASYWA245 361 400217 266 100201 654 200186 595 700
Kapitał podstawowy130 100130 100130 100130 100
Akcje/udziały własne-5 300
Kapitał zapasowy956 300956 300956 300956 300
Wyceny i różnice kursowe-5 094 700-8 039 300-2 821 0003 923 400
Zyski zatrzymane / niepokryte straty20 749 60016 297 20015 266 00013 608 500
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych280 300369 500235 400558 500
Zobowiązania wobec banków13 654 8005 639 60010 051 0008 228 000
Zobowiązania wobec klientów205 289 900192 731 300170 609 900151 028 500
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy1 821 6002 203 8001 679 6001 530 800
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych404 400404 800972 4001 370 500
Zobowiązania podporządkowane1 526 2001 643 9001 610 3002 309 200
Rezerwy541 800359 000336 900256 300
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego400
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku114 80019 9003 900389 600
Pozostałe zobowiązania4 991 6004 549 6002 623 4002 306 000
Przychody ze sprzedaży15 444 40010 736 4007 810 5007 354 800
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-15 300-6 600100-9 000
Przychody z tytułu odsetek12 409 0008 111 9005 432 4005 246 900
Przychody z tytułu opłat i prowizji2 722 3002 636 7002 325 0001 963 500
Przychody netto z inwestycji
Wynik na instrumentach finansowych333 20033 800105 500141 900
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń-4 800-39 400-52 50011 500
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego16 736 0009 344 30013 531 40018 618 300
Zobowiązania228 625 400207 921 800188 122 800167 977 400
Zysk/strata ze sprzedaży6 842 5003 760 2003 846 7003 181 800
Wynik z tytułu odsetek8 170 5005 614 0004 969 7004 541 800
Wynik z tytułu opłat i prowizji2 164 5002 094 8001 844 8001 528 400
Aktywa finansowe (MSSF9)58 887 60050 385 10047 122 70055 988 200
Zobowiązania finansowe (MSSF9)2 226 0002 608 6002 652 0002 901 300
Wynik na działalności bankowej10 663 4007 703 2006 867 5006 223 600
Zysk/strata brutto5 720 0002 403 1003 015 3001 911 700
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć29 50025 60029 30016 100
Podatek od instytucji finansowych-644 300-646 900-544 700-481 600
Zysk/strata netto4 440 9001 714 4002 308 3001 337 600
Podatek dochodowy-1 279 100-688 700-707 000-574 100
Zysk/strata z działalności operacyjnej6 334 8003 024 4003 530 7002 377 200
Odpisy z tytułu utraty wartości-507 700-735 800-316 000-804 600
Należności przeterminowane z utratą wartości (NPL)
Należności przeterminowane od klientów (NPL)
Należności przeterminowane od przedsiębiorstw (NPL)
Należności przeterminowane bez utraty wartości
Należności przeterminowane od klientów
Należności przeterminowane od przedsiębiorstw
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej7 385 500-3 503 900-4 423 8003 395 000
Współczynnik wypłacalności16,7315,2316,0519,52
Współczynnik Tier 115,3213,7014,4116,91
Fundusze podstawowe Tier 116 321 70014 814 80015 125 00014 912 900
Fundusze dodatkowe Tier 21 507 0001 647 3001 721 6002 307 400
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej4 440 9001 714 4002 308 3001 337 600
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport