Notowania

Gdzie rozliczyć PIT – który urząd skarbowy jest właściwy?

Podatnik powinien złożyć swoje roczne zeznanie PIT w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania. W przypadku zmiany adresu właściwą placówką będzie ta, która odpowiada miejscu pobytu podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
Rozliczenie PIT powinno trafić do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania podatnika

Urzędem właściwym do rozliczenia PIT przez podatników będących osobami fizycznymi jest urząd przypisany miejscu zamieszkania podatnika na ostatni dzień grudnia roku podatkowego. Ta sama zasada odnosi się do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Deklaracja PIT - urząd właściwy miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Urząd skarbowy, w którym podatnik składa roczne zeznanie PIT to urząd właściwy miejscu zamieszkania.

Adres zameldowania to termin działający w obrębie prawa administracyjnego i nie odnosi się do interesów skarbówki. Co ważne, jeśli osoba rozliczająca PIT kilkukrotnie zmieniała miejsca zamieszkania w ciągu roku podatkowego, powinna złożyć deklarację do urzędu skarbowego, który odpowiada miejscu jej pobytu w dniu 31 grudnia tego roku.

Przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoby fizyczne obowiązują te same zasady. Właściwym rozliczeniu PIT urzędem będzie ten odpowiadający ich miejscu zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego. Jeśli przedsiębiorstwo jest spółką dwóch osób fizycznych, każdy ze wspólników rozliczy się we właściwym swojemu adresowi urzędzie skarbowym.

Złożenie zeznania PIT w niewłaściwym urzędzie uznawane jest za błąd, ale nie jest rozpatrywane jako wykroczenie. W takich sytuacjach urzędy skomunikują się między sobą i przekażą dany formularz PIT do odpowiedniej placówki.

Rozliczenie PIT po zmianie adresu

Może zdarzyć się tak, że dany podatnik w ciągu roku podatkowego zmieni miejsce zamieszkania, trwale lub tymczasowo. W takim przypadku nawet jeśli przez większą część roku zamieszkiwał w jednym miejscu, a do drugiego przeprowadził się pod koniec roku, złoży swoje zeznanie PIT w urzędzie skarbowym właściwym drugiemu adresowi, o ile mieszkał tam w dniu 31 grudnia danego roku.

Inna sytuacja to taka, gdy przeprowadzka następuje po zakończeniu roku podatkowego, ale jeszcze przed złożeniem zeznania rocznego PIT, na przykład w połowie stycznia. Wtedy również należy zastosować zasadę o miejscu zamieszkania właściwym na dzień 31 grudnia.

Informowanie urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania nastąpi bezpośrednio w składanym rozliczeniu PIT. Nowy adres należy wpisać w formularzu PIT za dany rok podatkowy. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej właściwy będzie druk PIT-37, przedsiębiorcy rozliczający przychody z działalności na zasadach ogólnych wypełnią PIT-36, a ci, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych złożą druk PIT-28. W każdym z tych formularzy miejscem na wpisanie aktualnego (na 31 grudnia danego roku) adresu jest część B.

Podatnicy (osoby fizyczne) lubiący mieć wszystko dopięte na ostatni guzik po przeprowadzce mogą złożyć do urzędu skarbowego załącznik ZAP-3. Druk wypełnia się przy zmianie danych osobowych: nazwiska, danych kontaktowych, adresu korespondencji lub numeru konta bankowego. Załącznik można przesłać online z wymogiem podpisu elektronicznego, wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Warto jednak pamiętać, że dostarczenie druku w celu zmiany adresu do rozliczeń PIT nie jest wymogiem formalnym, a jedynie gestem woli podatnika.

Przedsiębiorców składających zeznanie PIT obowiązują te same zasady. Jednak w przypadku, gdy widnieją w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), ich obowiązkiem jest zgłoszenie zmiany adresu na druku CEIDG-1 najpóźniej 7 dni po jej dokonaniu. Wniosek NIP-7 należy złożyć, jeśli przedsiębiorca posiada NIP, ale nie został wpisany do ewidencji. Wnioski składane są w odpowiednim urzędzie miasta albo gminy, ewentualnie online.

Wspólny PIT małżonków a wybór urzędu skarbowego

Jeśli małżonkowie pozostawali w formalnym związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadają wspólny majątek i każde z nich rozlicza się według zasad ogólnych, mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT. Zdarza się jednak, że ich adresy się różnią, ponieważ jeden z małżonków wyjeżdża na przykład do innego miasta w celach zarobkowych. Wtedy właśnie mają dowolność wyboru urzędu skarbowego, w którym złożą wspólny PIT: albo właściwy miejscu zamieszkania żony, albo męża. Jeśli para rozlicza się osobno, każde z nich składa swój formularz PIT do odpowiedniej swojemu adresowi placówki US.

Właściwy urząd skarbowy dla PIT od przychodów z zagranicy

Osoby podejmujące pracę za granicą będące polskimi rezydentami mają obowiązek rozliczyć się ze swoich przychodów z rodzimym fiskusem. Dzieje się tak niezależnie od obowiązującej między Polską a krajem zarobkowania umowy międzynarodowej. Nawet jeśli cały podatek od przychodów płacony jest za granicą, w Polsce powinno zostać złożone zeznanie informujące o tym urząd skarbowy.

Podatnicy mieszkający za granicą od pewnego momentu w rozliczanym roku podatkowym zobowiązani są do złożenia zeznania PIT do urzędu skarbowego właściwego ostatniemu miejscu zamieszkania w Polsce. Podobnie jest z osobami, które mieszkały za granicą przez cały rok podatkowy. Jeśli zmiana adresu na zagraniczny nastąpiła po zakończeniu roku podatkowego, ale przed rozliczeniem, należy wysłać deklarację PIT do placówki skarbówki odpowiadającej miejscu zamieszkania podatnika z 31 grudnia rozliczanego roku podatkowego.

Rozliczenie PIT - urząd skarbowy właściwy obcokrajowcom i nierezydentom

Wyznaczenie właściwego urzędu skarbowego dla zeznania PIT obcokrajowca lub nierezydenta następuje według jednej z trzech zasad. Pierwszym wyznacznikiem jest adres płatnika, o ile obcokrajowiec albo nierezydent uzyskuje przychód za jego pośrednictwem. Druga zasada wymienia miejsce zamieszkania podatnika z zagranicy czy nierezydenta. Jeśli żadna z tych dwóch zasad nie ma zastosowania, wybór urzędu skarbowego do rozliczenia PIT wyznaczy miejsce wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej podatnika.

W każdym województwie wyznaczony jest naczelnik urzędu skarbowego, który zajmuje się rozliczeniami PIT nierezydentów i obcokrajowców, a więc to do niego powinien zostać wysłany formularz zeznania rocznego PIT. Jeśli deklaracja kierowana jest na podstawie trzeciej zasady, ale obcokrajowiec albo nierezydent prowadzi działalność i odprowadza składki w różnych województwach, rozliczy się w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Urząd skarbowy przy rozliczeniu PIT przez internet

Podatnicy mają możliwość złożenia zeznania PIT drogą elektroniczną przez Portal Podatkowy czy e-Deklaracje. W tym przypadku potwierdzeniem tożsamości jest podpis elektroniczny, profil zaufany lub informacja o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku podatkowym. Przy rozliczeniu PIT przez internet bardzo przydatnym rozwiązaniem jest samodzielne przyporządkowywanie przez program właściwego urzędu skarbowego. Wystarczy wpisać miejsce zamieszkania, a rubryka z danymi skarbówki uzupełni się samoczynnie.

Tagi: urząd skarbowy, porady, podatki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz