Gdy sprawca nie ma ubezpieczenia

Sprawca niezidentyfikowany

Jeżeli dojdzie do wypadku, w którego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia - wówczas o odszkodowanie należy starać się z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem któregokolwiek zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia obowiązkowe.

Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenie szkody. Ma też obowiązek gromadzenia dokumentacji, która pozwala na wypłatę świadczeń i odszkodowań przez UFG.

Dlatego jeżeli sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia pamiętaj by:

  • - zgłosić zdarzenie policji,
  • - zabezpieczyć dowody, które pozwolą wykazać, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi niezidentyfikowany sprawca.
  • - zgłosić szkodę jak najszybciej do wybranego zakładu ubezpieczeń, prowadzącego działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, który przeprowadzi likwidację szkody. Firma ubezpieczeniowa po przeprowadzeniu likwidacji prześle akta szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
  • - gromadzić wszystkie dokumenty dotyczące szkody, bowiem będziesz musiał udowodnić jej wysokość.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w tym terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna być natomiast spełniona przez Fundusz w ciągu 30 dni. Jeśli policji uda się ustalić tożsamość sprawcy - wówczas szkodę zlikwiduje jego ubezpieczyciel OC.

Ważne! UFG wypłaca świadczenia tylko, gdy w wypadku doszło do poważnych obrażeń ciała.

Sprawca nieubezpieczony

W sytuacji, gdy kolizja lub wpadek zostały spowodowane przez nieubezpieczonego sprawcę, należy niezwłocznie wezwać policję. Protokół, który sporządzą policjanci, składamy w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym wraz z wykazem wszystkich dokumentów potwierdzających zaistniałą szkodę. Wówczas odszkodowanie za szkody na zdrowiu oraz w mieniu wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.