Wydarzyła się szkoda
Pod pojęciem szkody rozumiemy każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter niemajątkowy lub majątkowy.

Szkoda ma charakter niemajątkowy, gdy jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. Gdy mamy do czynienia ze stratą, a więc zmniejszeniem majątku poszkodowanego lub utraconymi korzyściami, to szkoda ma charakter majątkowy. Możemy mówić o utraconych korzyściach, gdy nasz majątek na skutek straty nie wzrósł tak, jakby to mogło nastąpić, gdyby określone zdarzenie nie zaistniało. Tyle definicja.


Pamiętajmy jednak, że nie każda szkoda rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą zakładu ubezpieczeń. Innymi słowy nie po każdej szkodzie towarzystwo ma obowiązek wypłaty odszkodowania. Obowiązek ten powstaje wówczas, gdy zdarzenie, które przyczyniło się do powstania szkody, objęte jest zakresem umowy ubezpieczenia i jest wymienione w OWU.
Profesjonaliści zwykli określać takie zdarzenie mianem wypadku ubezpieczeniowego.