Szkoda majątkowa
Zawiadomienie o szkodzie jest wstępną czynnością w procesie likwidacji. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie roszczenia do zakładu ubezpieczeń, w którym określona jest wysokość strat i żądanie wypłaty odszkodowania.


ZAWIADOMIENIE O SZKODZIE
Dotyczy ubezpieczenia: (np. mieszkania)

 1. Zgłaszający:
  • Dane brokera (jeżeli on zgłasza i pilotuje szkodę)
  • Nazwa ubezpieczającego
  • Adres ubezpieczającego
  • Telefony kontaktowe
 2. Informacje o polisie
  • Nr polisy:
  • Okres ubezpieczenia:
  • Data zapłacenia składki:
 3. Dane dotyczące powstania szkody:
  • Zauważenie:
  • Powstanie:
 4. Miejsce i rozmiar szkody
  • Opis zdarzenia
  • Uległy zniszczeniu
  • O szkodzie powiadomione zostały
Proszę o podjęcie czynności likwidacyjnych dnia .............. około godziny......... .


...................................
(Miejscowość i data)
...................................
(podpis osoby zgłaszającej)