Szkoda osobowa
Zawiadomienie o szkodzie jest podstawą do ubiegania się o świadczenie. O zaistniałym wypadku należy zawiadomić towarzystwo możliwie jak najszybciej.

Czasami z uwagi na różne okoliczności nie jest to możliwe bezpośrednio po wypadku - szczególnie kiedy nie korzystamy z pośrednictwa brokera. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie roszczenia do zakładu ubezpieczeń. Następuje ono po zakończeniu ewentualnej hospitalizacji i rehabilitacji. Zamieścić należy w nim informacje dotyczące okresu leczenia i danych lekarza prowadzącego. W opisie przebiegu leczenia lekarz określa stopień inwalidztwa, dalszą zdolność do wykonywania zawodu i dołącza całą dokumentację medyczną.


ZAWIADOMIENIE O SZKODZIE
Dotyczy ubezpieczenia: (np. następstw nieszczęśliwych wypadków)

 1. Zgłaszający:
  • Dane brokera (jeżeli on zgłasza i pilotuje szkodę)
  • Dane ubezpieczającego:
  • Adres ubezpieczającego:
  • Telefony kontaktowe:
 2. Beneficjent (uposażony):
  • Imię i nazwisko
  • Adres
 3. Informacje o polisie:
  • Nr polisy:
  • Okres ubezpieczenia:
  • Data zapłacenia składki:
 4. Dane dotyczące szkody:
  • Data wypadku:
  • Krótki opis wypadku:
  • Rodzaj szkody doznanej przez osobę ubezpieczoną:
  • Rodzaj pomocy medycznej udzielonej po wypadku:
  • Informacje dodatkowe
...................................
(Miejscowość i data)
...................................
(podpis osoby zgłaszającej)