Agent Ubezpieczeniowy
W rozumieniu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990r agent ubezpieczeniowy to osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, która przez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu lub do pośredniczenia przy zawieraniu umów.

Działalność agencyjna wykonywana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń. Takie zezwolenie posiada agent ubezpieczeniowy, który jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli agentem ubezpieczeniowym jest osoba prawna lub spółka nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna), wówczas działalność agencyjną może wykonywać wyłącznie przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU).

Organ nadzoru, na wniosek zakładu ubezpieczeń lub osoby zainteresowanej, wydaje zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego, jeżeli osoba fizyczna spełnia następujące warunki:

  • ma miejsce zamieszkania na terytorium RP
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe
  • ukończyła zorganizowane przez zakład ubezpieczeń szkolenie zakończone egzaminem (zakres szkolenia, tematów egzaminacyjnych oraz tryb składania egzaminu określa Minister Finansów w drodze zarządzenia)
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych

Zgodnie z cytowaną Ustawą można wyróżnić agenta pełnomocnika umocowanego do stałego zawierania umów ubezpieczenia oraz agenta pośrednika, który ma kompetencje wyłącznie do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń. Każde towarzystwo posiada listę agentów działających w jego imieniu.
Jak wyraźnie widać, pełną odpowiedzialność (bez możliwości ograniczenia) za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności agenta ponosi zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent działa.

Przy wykonywaniu czynności zawodowych agent zobowiązany jest do uczciwości i działania zgodnie z prawem. Obowiązuje go tajemnica zawodowa co do informacji uzyskiwanych w trakcie prowadzenia działalności. Ustawa przedstawia jednak instytucje, na żądanie których agent zwolniony jest z dochowania tajemnicy (min.: sąd, prokuratura, PUNU itd.).

Jeżeli agent przestaje spełniać warunki, na podstawie których możliwe było wydanie zezwolenia, bądź zaprzestaje wykonywania zawodu albo działa z naruszeniem prawa, wówczas PUNU na wniosek zakładu ubezpieczeń lub z urzędu, cofa wydane zezwolenie.