Broker Ubezpieczeniowy
Duża ilość zakładów ubezpieczeń konkurujących ze sobą ilością i rodzajem produktów jest dla potencjalnego klienta zjawiskiem korzystnym. Zasadniczo jednak ubezpieczony ma słabszą pozycję wobec towarzystwa, ponieważ to ono ustala warunki ubezpieczeń i składkę oraz dyktuje warunki udzielanej ochrony.

Dodatkowo do tego dochodzi brak specjalistycznej wiedzy w społeczeństwie. Jest to zjawisko całkowicie naturalne, gdyż postępująca specjalizacja uniemożliwia prawidłowe rozeznanie wszystkich zagadnień z tego zakresu.

Stroną wspomagającą klienta w podejmowaniu decyzji jest broker ubezpieczeniowy, który występuje w roli profesjonalnego doradcy. Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej, działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (broker pełnomocnik lub pośrednik).

Broker jest zatem niezależnym pośrednikiem działającym w interesie swojego klienta.

Podejmuje się on zawodowo zawarcia lub pośredniczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz ewentualnie opracowania i realizowania roszczeń ubezpieczającego wobec zakładu ubezpieczeń. Wyżej wspomniana Ustawa o działalności ubezpieczeniowej stanowi, że działalność brokerską mogą podejmować osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu nadzoru tj. Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego.
Wprowadzenie tego wymogu jest wyrazem troski Państwa o zapewnienie prawidłowości funkcjonowania działalności brokerskiej i ochrony interesów ubezpieczonych.

Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej.
1. Osoba fizyczna uzyska zezwolenie jeżeli:
 • ma miejsce zamieszkania w Polsce,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowym,
 • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
 • daje rękojmię należytego prowadzenia działalności brokerskiej,
 • zawarła umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej tej działalności.
2. Osoba prawna uzyska zezwolenie jeżeli:
 • ma siedzibę na terytorium Polski,
 • członkowie Zarządu dają rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej,
 • przynajmniej połowa członków zarządu:
  • ma miejsce zamieszkania w Polsce,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe,
  • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
  • zawarła umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej tej działalności.
Wyciąg z Kodeksu Etycznego Brokera:
"W stosunku do ubezpieczonych broker winien:
 • zapewnić swym Klientom, rzeczową, obiektywną rade i wyjaśnienia w sprawach różnych rodzaju ubezpieczeń, praw, zobowiązań i związanych z tym kosztów, które w ich rozumieniu są odpowiednie dla zabezpieczenia się przed określonymi ryzykami,
 • udzielać rady i informacji jedynie w tych dziedzinach, w których jest w pełni kompetentny,
 • w przypadku szkody starać się o prawidłowe prowadzenie sprawy i uzyskania właściwego odszkodowania,
 • uzasadniony interes klienta i swą lojalność zawsze przedkładać przed własnym zyskiem.
W stosunku do społeczeństwa broker winien:

W uzupełnieniu zobowiązań wynikających z prawnej ochrony informacji, działać w ścisłym poszanowaniu tajemnicy zawodowej."