Broker vs Agent
Jest kilka cech, które łączą oba te zawody. Zarówno agent, jak i broker są pośrednikami ubezpieczeniowymi. Ich działalność regulowana jest Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Osoby wykonujące obie te profesje powinny cechować się prawością i uczciwością. W związku z prowadzoną działalnością i wszelkimi, uzyskiwanymi od swoich Klientów informacjami, agent i broker zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.
Są jednak między nimi różnice, szczególnie ważne z Twojego punktu widzenia.

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa, z którym wiąże go umowa agencyjna. W rozmowie z Tobą będzie starał się przedstawić jak najlepsze aspekty ubezpieczenia w towarzystwie, na rzecz którego pracuje. Jest to zupełnie naturalne. Jeżeli zatem obdarzamy zaufaniem towarzystwo, którego reprezentantem jest agent, możemy, a nawet powinniśmy korzystać z jego usług. Zwykle zna on bardzo dobrze ofertę ubezpieczeniową swojego towarzystwa.


Broker ubezpieczeniowy działa w Twoim imieniu i jako Twój przedstawiciel lub pełnomocnik nie może być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie pozostaje w żadnym stosunku pracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z różnych towarzystw, co daje Ci możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga Ci w dokonaniu porównania różnych ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na naszą rzecz.

Agentem można zostać uczestnicząc w szkoleniu zakończonym egzaminem, które organizuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Zezwolenie na prowadzenie działalności agencyjnej wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego agent będzie świadczył usługi. Każde towarzystwo posiada listę agentów. Nie jest ona publikowana.

Brokerem zostaje osoba, która zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (członkowie komisji powoływani są przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na wniosek organu nadzoru ubezpieczeń). Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej wydaje PUNU na wniosek zainteresowanego. Broker zostaje wpisany na ogólnopolska listę brokerów publikowaną w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Agent z reguły sprzedaje standardowe polisy ubezpieczeniowe towarzystwa, z którym jest związany. Jako przedstawiciel towarzystwa wypisuje polisę i może zainkasować składkę. Często jego kompetencje są ograniczone do określonych ryzyk i określonych sum ubezpieczenia (zawierając ubezpieczenie powyżej pewnej kwoty będziemy musieli zwrócić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

Broker poza oferowaniem ubezpieczeń standardowych, ma dodatkowo możliwość negocjacji indywidualnych warunków ubezpieczenia i wysokości składki. Broker nie może wypisać w imieniu ubezpieczyciela polisy, gdyż nie jest jego przedstawicielem. Bez żadnych ograniczeń zajmuje się wszystkimi ryzykami i z oczywistych względów nie ma limitów sum ubezpieczenia. Może ocenić ryzyko, załatwić formalności i w zależności od umocowania zawrzeć ubezpieczenie lub dostarczyć polisę.

Obowiązki agenta kończą się w momencie zawarcia ubezpieczenia.
Broker w ramach swoich obowiązków administruje ubezpieczenie i aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji szkód.