Spółka Akcyjna
Zakład ubezpieczeń może prowadzić działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Jednak spółki akcyjne, prowadzące działalność ubezpieczeniową muszą spełniać określone wymogi.

Akcje
Akcje towarzystwa ubezpieczeniowego, prowadzonego w formie spółki akcyjnej, mogą być tylko akcjami imiennymi. Nie dotyczy to jedynie akcji wprowadzonych do obrotu publicznego za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.


Podmiot, który nabył akcje lub prawa z akcji albo objął akcje lub prawa z akcji w ilości zapewniającej przekroczenie 10 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jest obowiązany powiadomić ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, w ciągu 7 dni od tego zdarzenia.
Ponadto podmiot zamierzający nabyć akcje lub prawa z akcji albo objąć akcje lub prawa z akcji, których ilość zapewnia przekroczenie odpowiednio 25 proc., 50 proc., 75 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jest obowiązany uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przeprowadzenie tej operacji. Minister wydaje decyzje w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wyrażenie zgody. Decyzja może być negatywna w przypadku gdy:
  • podmiot, który zamierza nabyć albo objąć, nie daje rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczonych,
  • środki przeznaczone na nabycie albo objęcie pochodzą z kredytu lub pożyczki albo są w jakikolwiek inny sposób obciążone,
  • zagraża to ważnym interesom gospodarczym państwa.
Kapitał akcyjny
Kapitał akcyjny towarzystw ubezpieczeniowych nie może być niższy niż najwyższa minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego wymaganego dla grup ubezpieczeń, w których zakład ubezpieczeń prowadzi działalność. Ponadto musi być on wniesiony w gotówce i opłacony w całości przed zarejestrowaniem spółki.

Statut
Statut spółki akcyjnej i jego zmiany podlegają, przed zarejestrowaniem, zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.