Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW)
Ubezpieczenia można podzielić na wzajemne i komercyjne. TUW prowadzą działalność ubezpieczeniową na zasadzie wzajemności.

Głównym celem TUW jest zapewnienie ochrony swoim członkom, w przeciwieństwie do komercyjnych towarzystw, które są nastawione na osiąganie zysku. Oczywiście dla zapewnienia bezpieczeństwa roszczeń działalność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych musi być rentowna. Jednak sposób zagospodarowania wypracowanej nadwyżki bilansowej lub pokrycia ewentualnych strat musi być zapisany w statucie towarzystwa. W przeciwieństwie do towarzystw działających w formie spółki akcyjnej kapitał zakładowy TUW stanowi fundusz gwarancyjny.


TUW to forma działalności, która może być szczególnie przydatna dla zapewnienia ochrony grup podmiotów, najczęściej związanych wspólnotą interesu, zawodem lub zainteresowaniami. Osoby ubezpieczone w TUW są jednocześnie jego członkami, tym samym są zobowiązani do tworzenia funduszu gwarantującego bezpieczeństwo roszczeń i pokrycie kosztów własnych towarzystwa. Zasady uzyskania i utraty członkostwa są regulowane przez statut TUW. O ile statut nie stanowi inaczej, uzyskanie członkostwa musi być związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia.
TUW może także ubezpieczać osoby nie będące jego członkami. Pod warunkiem, że płacą one składki stałe, a łącznie ich wielkość nie przekroczy 10% całkowitej składki.

Prawo wyróżnia także małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych charakteryzujące się:
  • małą liczbą członków,
  • niewielką liczbą lub sumą zawieranych ubezpieczeń,
  • niewielkim terytorialnym zasięgiem działania.
Wymagania kapitałowe stawiane małym TUW-om są mniejsze. Ograniczony jest także zakres ich działania. W szczególności dotyczy to działalności reasekuracyjnej i ubezpieczeń obowiazkowych . Małe TUW-y mogą jedynie ubezpieczać budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.