Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia w podwójnym wymiarze uwzględniane są okresy:

  1. działalności kombatanckiej oraz działalności równorzędnej z tą działalnością, a także zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego,
  2. pracy przymusowej.

Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla:

  1. płatników składek, zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  2. osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały opłacone składki, mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w tym okresie.

Wobec ubezpieczonych zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność przed dniem wejścia w życie ustawy przepis stosuje się odpowiednio.

Zobacz:

Okresy składkowe Okresy nieskładkowe Okresy uzupełniające
ZUS
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
wybierz inną datę »
Narzędzia