Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia w podwójnym wymiarze uwzględniane są okresy:

  1. działalności kombatanckiej oraz działalności równorzędnej z tą działalnością, a także zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego,
  2. pracy przymusowej.

Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla:

  1. płatników składek, zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  2. osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały opłacone składki, mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w tym okresie.

Wobec ubezpieczonych zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność przed dniem wejścia w życie ustawy przepis stosuje się odpowiednio.

Zobacz:

Okresy składkowe Okresy nieskładkowe Okresy uzupełniające
emerytura, okresy składkowe, nieskładkowe, uzupełniające
ZUS
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
wybierz inną datę »
Narzędzia