Okresy nieskladkowe Wymagana dokumentacja
pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy zaświadczenie zakładu pracy
pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego zaświadczenie zakładu pracy
pobierania świadczenia rehabilitacyjnego decyzja ZUS
pobierania zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu obowiązku ubezpieczenia decyzja ZUS
pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu decyzja ZUS
niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie orzeczenie sądu, zaświadczenie zakładu pracy
niewykonywania pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat decyzja kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:  
• w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat świadectwo pracy, zaświadczenie lub oświadczenie osoby zainteresowanej i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
• na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psycho-fizyczny przysługuje zasiłek pielęg-nacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko świadectwo pracy lub oświadczenie osoby zainteresowanej i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka oraz odpis aktu urodzenia dziecka
przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia oświadczenie osoby sprawującej opiekę oraz orzeczenie komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika i zaświadczenie potwierdzające status inwalidy wojennego osoby podopiecznej
przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia oświadczenie osoby sprawującej opiekę oraz orzeczenie komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika
urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą zaświadczenie instytucji kierującej do pracy za granicą
nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów zaświadczenie szkoły wyższej o programowym toku studiów lub dyplom (poświadczona kserokopia)
dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza - w granicach do 1 roku zaświadczenie kliniki AM lub instytutu naukowego
pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego decyzja urzędu pracy
udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia zaświadczenie urzędu pracy
studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą studia
asystenckich studiów przygotowawczych zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą studia

Ograniczenie okresu nieskładkowego

Przy ustalaniu prawa do emerytury i rent oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

 

ZUS
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
wybierz inną datę »
Narzędzia