Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Po chorobie nowe badania lekarskie

0
Podziel się:

Jeśli pracownik choruje dłużej niż 30 dni, to powrót do pracy należy poprzedzić odpowiednimi badaniami lekarskimi.

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy, *pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.*

Natomiast art. 211 KP jako podstawowy obowiązek pracownika wymienia przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym poddanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim.

Badania profilaktyczne podzielić można na 3 grupy:

  1. *Wstępne *- wykonywane przez kandydata do pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku
  2. Okresowe - wykonywane cyklicznie w odstępach wyznaczonych przez odpowiednie przepisy lub lekarza medycyny pracy
  3. Kontrolne - wykonywane przez pracowników, którzy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni wracają do pracy (lub idą na urlop wypoczynkowy)

Badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

| Skierowanie powinno zawierać |
| --- |
| 1. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane 2. w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu 3. w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony 4. informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. |

Badania wstępne

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  1. osoby przyjmowane do pracy,
  2. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy
  3. inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

| UWAGA! |
| --- |
| Badaniom wstępnym nie podlegają *osoby przyjmowane *ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. --------------------------------------------------------------------------------------------- Legitymowanie się wynikami specjalistycznymi badań lekarskich, stwierdzających zdolność do wykonywania określonego zawodu lub czynności (np. wykonywania zawodu kierowcy)
, nie zwalnia z obowiązku poddawania się wstępnym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 229 § 1 kodeksu pracy - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lipca 2002 r., sygn. akt II S.A. 3358/01. |

Badania okresowe

Każdy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.
Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, muszą zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

  1. po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
  2. po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Lekarz może poszerzyć zakres badań o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono w rozporządzeniu, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

| Orzeczenie SN |
| --- |
| Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę - wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 469/99. |

Badania kontrolne

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Pamiętaj! *
Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości *
w godzinach pracy. *
Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik *
zachowuje prawo do wynagrodzenia
, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Badania profilaktyczne przeprowadzane są na koszt pracodawcy.


wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)