Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA zawarcie umowy inwestycyjnej

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA zawarcie umowy inwestycyjnej

rob484 / 2008-12-22 21:54
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku, Zarząd Spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (PMPG) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2008 roku, pomiędzy PMPG a 3P Holding S.A. (3PH) zawarta została umowa inwestycyjna (Umowa). Sankcjonuje ona ustalenia zawarte w porozumieniu inwestycyjnym na podstawie, których szacuje się, iż w okresie 5 lat skumulowany zysk spółki 3PH wyniesie ponad 17 mln zł.

Zgodnie z Umową spółka zależna od 3PH - 3P Inwestycje Internetowe Sp. z o.o. (3PII) wyemituje obligacje o wartości 900 tys. zł z terminem wykupu do dnia 31 stycznia 2009 roku (oprocentowane WIBOR + 2%). Obligacje wyemitowane przez 3PII zostaną objęte przez PMPG w całości za cenę 900 tys. zł. Kwota 300 tys. zł zapłacona przez PMPG przed terminem wykupu obligacji, zostanie skonwertowana na objęcie przez PMPG 37,5% udziałów w kapitale akcyjnym 3PH w ramach nowej emisji akcji po wartości nominalnej.
W przypadku braku podjęcia uchwały przez 3PH o podwyższeniu kapitału o 300 tys. zł do końca grudnia 2008 bądź braku wpisu do KRS do końca marca 2009 spółki PMPG jako właściciela 37,5% udziałów spółki 3PH, spółce PMPG należne będzie od 3PH odszkodowanie w wysokości 1.000.000 zł wymagalne jeden dzień po niespełnieniu w/w warunków. Powyższe odszkodowanie zabezpieczone zostanie na 100% akcji spółki 3PH w momencie podpisania niniejszej umowy. Jednocześnie Strony zgodnie ustalają, iż 3PH wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki umownej w wysokości 1.000.000 zł na nieruchomości w Szczecinie, której wartość na podstawie operatu szacunkowego wynosi ponad 4 mln zł.

Dodatkowo w ramach objęcia przez PMPG 37,50% udziałów w kapitale akcyjnym 3PH, zostanie podpisana umowa inwestycyjna, w której zostanie zawarty 5 letni plan wymiany akcji 3PH posiadanych przez pierwotnych akcjonariuszy 3PH, na akcje PMPG notowane na GPW w taki sposób aby docelowo, w ciągu 5 lat, PMPG posiadało do 100% kapitału w spółce 3PH.

Wymiana odbywała będzie się według następującego modelu:
1. PMPG po zakończeniu każdego roku finansowego od momentu podpisania umowy inwestycyjnej będzie miało prawo do wykupienia do 14% akcji 3PH płacąc za nie akcjami własnymi w taki sposób aby w ciągu 5 lat zwiększyć swoje zaangażowanie w 3PH z początkowego 37,5% do 100% kapitału.
2. Wycena wartości spółki 3PH w danym roku będzie robiona na podstawie wskaźnika p/e nie mniejszego niż 11 lub stanowiącego 50% wskaźnika p/e dla wyceny PMPG w zależności który będzie wyższy. Wskaźnik p/e dla wyceny PMPG będzie liczony na podstawie aktualnej kapitalizacji PMPG (średnia cena akcji z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień wymiany) oraz wyników finansowych PMPG za rok poprzedni.
3. Jeżeli wskaźnik ten dla wyceny 3PH będzie mniejszy niż p/e = 11 to PMPG może dokonać wymiany akcji ale z zachowaniem dla wyceny akcji 3PH wskaźnika p/e = 11 lub udzielić odpowiedni upust od ceny akcji PMPG proporcjonalny do zmniejszenia wyceny 3PH.
4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych punktów dotyczących planu wymiany akcji 3PH, Spółce PMPG będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości 1.000.000,- zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) wymagalne jeden dzień po dokonanym naruszeniu.

Akcje PMPG otrzymane przez pierwotnych akcjonariuszy 3PH w ramach wymiany będą ograniczone w zbywaniu.

Spółki z grupy kapitałowej 3P Holding S.A. działają na rynku międzynarodowym w branży internetowej, głownie w obszarze programów afiliacyjnych. Większość przychodów spółki realizowana jest poza granicami Polski na rynku europejskim oraz amerykańskim. Istotnymi kompetencjami w ramach grupy kapitałowej 3PH są narzędzia i technologie umożliwiające pozyskanie ruchu w Internecie przy wykorzystaniu mechanizmów SEO i SEM.
Objęcie udziałów w 3P Inwestycje Internetowe to kluczowa inwestycja z punktu widzenia strategii PMPG oraz kolejny krok na rynku internetowym - będącego najszybciej rosnącym segmentem w branży mediów.

kom espi zdz/mln/
Raport bieżący 79/2008

Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy